Дисциплинарная ответственность государственных служащих

План

Дисциплінарна відповідальність державних службовців

Особливості дисциплінарної відповідальності окремих видів державних службовців

Дисциплінарна відповідальність працівників прокуратури

Дисциплінарна відповідальність працівників органів внутрішніх справ

Дисциплінарна відповідальність суддів


Дисциплінарна відповідальність державних службовців

 Ефективна діяльність апарату державного управління неможлива без посилення відповідальності державних службовців за виконання покладених на них повноважень, дотримання дисципліни та законності. Нині відносини відповідальності державних службовців регулюються Кодексом законів про працю України (далі — КЗпП) та Законом України “Про державну службу”, деякими іншими законодавчими та підзаконними актами. Враховуючи це, актуальними є проблеми уніфікації визначень таких ключових понять інституту дисциплінарної відповідальності, як поняття службової дисципліни та дисциплінарної відповідальності державного службовця, дисциплінарного проступку, провадження у справах про дисциплінарні проступки, які сформульовані в різних підзаконних актах.

 Правовий інститут дисциплінарної відповідальності державних службовців є складовою галузі адміністративного права.

 Дисциплінарна відповідальність державних службовців — це різновид юридичної відповідальності. Якщо юридичну відповідальність розглядати як загальне поняття, то дисциплінарна відповідальність — поняття особливе, а дисциплінарна відповідальність державних службовців — поняття спеціальне, оскільки вона встановлюється щодо спеціальних суб'єктів — державних службовців. Дисциплінарну відповідальність державних службовців слід визначити як сукупність адміністративно-правових відносин, що виникають у зв'язку з накладенням на державних службовців передбачених законодавством дисциплінарних стягнень за порушення ними службової дисципліни.

 Єдиного законодавчого акту або відповідного його розділу, який би системно врегульовував дисциплінарну відповідальність державних службовців, на яких поширюється дія Закону України “Про державну службу”, поки що (за винятком кількох норм зазначеного Закону) не існує

Однак аналіз чинного законодавства дає змогу окреслити характеристику цієї відповідальності.

 Зокрема, підставою для притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Дисциплінарним проступком є протиправне порушення службовцем норм законодавства та покладених на нього повноважень.

 Дисциплінарне стягнення має за мету поновлювати порушені державно-службові відносини та уникати негативних наслідків вчинення правопорушення, виховання службовця в дусі дотримання законності, належного виконання службових повноважень, а також запобігання правопорушенням. У чинному законодавстві дисциплінарні стягнення, які накладаються на службовців, передбачені в КЗпП та Законі України “Про державну службу”:

 - догана;

 - попередження про неповну службову відповідальність;

 - затримка до одного року в присвоєнні чергового рангу або призначенні на вищу посаду;

 - звільнення.

 Дисциплінарно-деліктна практика в органах виконавчої влади побудована на застосуванні заходів дисциплінарного впливу щодо службовців виключно на розсуд їх керівників. Причому межі цього розсуду сягають від такого незначного дисциплінарного стягнення, як зауваження, і до найсерйознішого — звільнення з посади. Нерідко при накладенні стягнення керівники органів припускаються необ'єктивності.  

 З огляду на це доцільно було б законодавчо запровадити такий перелік стягнень:

 - догана;

 - сувора догана;

 - затримка до одного року в присвоєнні чергового рангу;

 - виключення з кадрового резерву на заміщення вищої посади;

 - попередження про неповну службову відповідність;

 - звільнення

1 2 3 4

Похожие работы