Договор контрактации сельскохозяйственной продукции

План

Договір контрактації сільськогосподарської продукції: історія та сучасність в застосуванні

Сфера застосування договору контрактації. Правове регулювання

Предмет договору контрактації

Зміст договору контрактації. Особливості укладення та виконання

Висновки 

Договір контрактації сільськогосподарської продукції: історія та сучасність в застосуванні

В умовах переходу до ринкової економіки реалізація сільськогосподарської продукції її виробниками здійснюється переважно на підставі договорів, що укладаються на аукціонах, товарних біржах, через посередництво агробізнесових структур, а також на підставі прямих договорів, що укладаються безпосередньо між виробниками сільськогосподарської продукції і заготівельниками. Наприклад, Указ Президента України «Про заходи щодо реформування аграрних відносин» від 20. 10. 1995 р. (Урядовий кур’єр. – 1995. – № 11. – 21. 01. 95) містить широкий перелік форм реалізації сільськогосподарської продукції: „виробники сільськогосподарської продукції самостійно розпоряджаються своєю продукцією, реалізуючи її за контрактами (включаючи державні) та іншими договорами через біржі, торговельні та контрактові доми, заготівельні та посередницькі організації”. Застосуванням договірних методів заготівель сільськогосподарської продукції забезпечується свобода волевиявлення товаровиробників у виборі виду договорів на реалізацію виробленої продукції, у розробленні змісту, умов і порядку укладення договорів та їх виконання.

Однак, незважаючи на розширення меж комерційної торгівлі, рівноправних цивільно-правових договірних відносин, ще значне місце посідають і посідатимуть державні закупівлі сільськогосподарської продукції, здійснення яких забезпечується шляхом державного впливу на вибір видів договорів, умов і порядку їх укладення та виконання

Відповідно до загальних засад цивільного законодавства закупівля сільськогосподарської продукції може здійснюватись на основі договорів купівлі-продажу, поставки, комісії, міни, контрактації. Із вказаного договірного ряду остання виділяється своїм спеціальним призначенням, сферою, предметом, змістом, а також характером укладення і виконання.  

Сфера застосування договору контрактації. Правове регулювання

У зв’язку з переходом до ринкових відносин втратило своє значення планування закупок продукції, вирощеної сільськогосподарськими організаціями. Реформа економічних відносин супроводжувалася перетворенням радгоспів і колгоспів у господарські товариства, виробничі кооперативи, утворенням селянських (фермерських) господарств заснованих на приватній власності. За цих умов договір контрактації, заснований на планових актах закупівель сільськогосподарської продукції, стає непридатним для регулювання відповідних економічних відносин. Обсяг здійснення державних закупівель сільськогосподарської продукції у державних, колективних і приватних сільськогосподарських підприємствах, у тому числі й у фермерських господарствах, значно зменшився. Нині здійснюються лише закупівлі матеріальних цінностей, у тому числі сільськогосподарської продукції і продовольства для формування запасів державного матеріального резерву, на утримання Збройних Сил України, виправних установ і мобілізаційних резервів.

Особливості державних закупівель сільськогосподарської продукції шляхом укладення договору контрактації визначені в статтях 272-274 Господарського кодексу України. В нормах цих статей міститься загальна характеристика державних закупівель сільськогосподарської продукції за договорами контрактації, а також дається вказівка на особливості цього виду договорів. Головна особливість полягає в тому, що за договорами контрактації здійснюються державні закупівлі сільськогосподарської продукції на підставі державного замовлення на її поставку.

У сфері контрактаційних відносин норми Цивільного кодексу необхідно трактувати ширше, аніж норми Господарського кодексу. Відповідно до норм першого Кодексу контрактантами сільськогосподарської продукції можуть бути не лише державні організації, а й юридичні особи права приватної власності, оскільки у ньому немає обмежень щодо кола осіб, які можуть здійснювати закупки за договорами контрактації. Це, в свою чергу, свідчить, що норми Господарського кодексу в сфері контрактації сільськогосподарської продукції мають більш вузьке застосування порівняно з нормами Цивільного. Такий підхід

1 2 3 4 5 6 7 8 9