Договор страхования - понятие и условия

вдосконалення визначення поняття договору страхування з метою подальшого вдосконалення правового регулювання страхових відносин.

Ст. 979 ЦКУ викласти у такій редакції: «За договором страхування одна сторона (страховик), за обумовлену плату, зобов’язується відшкодувати заподіяну шкоду (або збитки), яку можуть зазнати майнові (страхові) інтереси другої сторони (страхувальника), або іншої особи, на користь якої укладено договір (вигодонабувача), від зазделегідь передбачуваної, ймовірної, випадкової події або дії».

Необхідно повернутись до законодавчого розмежування майнового і особистого страхування шляхом введення до ЦКУ статей, що визначатимуть поняття окремих договорів майнового і особистого страхування. Крім того, необхідно законодавчо закріпити визначення нових видів договору страхування, що зумовлено економічними потребами суспільства, зокрема договору страхування відповідальності і договору страхування підприємницького ризику.

Внести зміни до ст. 980 ЦКУ стосовно визначення предмета договору страхування шляхом заміни поняття «майнові інтереси» на поняття «страхові інтереси» як різновид майнових, що дозволить уникнути неоднозначності при визначенні предмета договору страхування і об’єкта страхового правовідношення, а також збалансувати (з правової точки зору) поняття страхового інтересу, страхового ризику і страхового випадку.

Необхідно законодавчо (імперативно) визначити коло інтересів, що у будь-якому випадку не можуть підлягати страхуванню.

Література

1. Див.: Друзенко Г. Адаптация к законодательству ЕС // Юридическая практика. — 2002. — 12 ноября.

2. Див.: Глазовский Н. Ф. Цели, возможности и механизмы устойчивого развития на разных уровнях природно-социальных систем // Переход к устойчивому развитию: Глобальный, региональный и локальный уровень. — М., 2002. — С. 9.

3. Головатий М. Обережно — глобалізація // Урядовий кур’єр. — 2002. — 25 вересня.

4. Лейст О. Э. История правовых и политических учений. — М., 1999. — С. 619—620.

5. Див.: Сдасюк Г. В. Императивы концепции устойчивого развития и реалии глобализации // Переход к устойчивому развитию: Глобальный, региональный и локальный уровень. — М., 2002. — С. 9. 

 

1 2 3 4 5