Документация на разработку информационных систем

задач під час функціонування системи.

Постановка задачі має три основні розділи: «Характеристика задачі», «Вихідні повідомлення», «Вхідні повідомлення». До постановки задачі може включатися також четвертий розділ — «Алгоритм рішення задачі», проте алгоритм рішення задачі може оформлятися і у вигляді самостійного документа.

У розділі «Характеристика задачі» дається повна назва і код задачі (наприклад, задача: «Планування виробничих витрат і собівартості продукції рослинництва», код задачі – 0121), її призначення і техніко-економічна сутність; перелік об’єктів, при управлінні якими розв’язується задача; періодичність розв’язання і терміни видачі вихідної інформації; умови, за яких призупиняється розв’язання задачі; зв’язки задачі з іншими задачами (див. рис. 14. 1; 15. 1); розподіл дій між персоналом і технічними засобами.

У розділі «Вихідні повідомлення» у вигляді таблиць і тексту описуються вихідні повідомлення (машинограми, відеокадри, масиви на машинних носіях) та їх структурні одиниці, які мають самостійне значення. Наприклад, при рішенні задачі планування витрат на виробництво продукції рослинництва таблиці можуть мати вигляд, показаний у табл. 9. 2 і 9. 3.  

У розділі «Вхідні повідомлення», як і в попередньому розділі, у вигляді таблиць чи тексту описуються вхідні повідомлення (первинні документи, нормативно-довідкові масиви і масиви, сформовані раніше при розв’язуванні цієї чи інших задач) та структурні одиниці вхідних повідомлень (табл. 9. 4 і 9. 5)

 

Ескізи вхідних документів (якщо вони відрізняються від загальноприйнятих) та вихідних форм подаються в додатку до постановки задачі.

Розділ «Опис алгоритму» включає такі підрозділи: 1) призначення і характеристика; 2) використовувана інформація; 3) результатна інформація; 4) математичний опис; 5) алгоритм розв’язування. У перших трьох підрозділах дається загальна характеристика алгоритму, подається зміст вхідної і вихідної інформації, вказаної в другому і третьому розділах постановки задачі, а також описуються проміжні масиви інформації, які формуються чи використовуються алгоритмом розв’язування задачі. Під алгоритмом розуміється опис послідовності і методики розв’язування задачі. Він може описуватися текстом, з допомогою математичних формул і виразів, у вигляді графічної схеми.

Математичний опис обчислень дається у одноіменному четвертому підрозділі, а логіка алгоритму у вигляді графічної схеми — у п’ятому підрозділі. Математично, наприклад, визначення суми планових витрат за к-ю культурою (Sk) можна описати формулою 

Для графічного опису алгоритму використовуються символи процесу і символи даних, більшість яких зображено на рис. 7. 3. Орієнтовну укрупнену схему алгоритму розв’язування розглянутої щойно задачі наведено на рис. 9. 2.

У розділах опису інформаційного і інших видів забезпечення дається їх загальна характеристика та деталізація змісту носіїв програм і технологій. Так, під час описування інформаційного забезпечення визначаються обсяги і характер інформаційних потоків та методи контролю операцій при цьому, класифікація і кодування інформації, структура інформаційних масивів (з описом назви і ідентифікатора масиву, виду носія, довжини і методу організації запису, найменування, ідентифікатора, формату, діапазону змін та зв’язків кожного реквізита масиву. До опису програмного забезпечення належать його структура, схема взаємодії програм, схеми програм. У розділі опису технічних засобів обґрунтовується структура технічних засобів і подається їх характеристика. Опис організаційного забезпечення включає схему і характеристику організаційної структури підрозділів, схему технологічного процесу.

Робоча документація на ІС включає такі основні документи,

1 2 3

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные