Документальное обеспечение учета

Документальне забезпечення обліку

Основні засоби це матеріально-майнові цінності, що функціонують у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері, зберігають початковий зовнішній вигляд (форму) та поступово зношуються протягом тривалого періоду.

До основних засобів відповідно до П(С)БО7 належать предмети зі строком служби понад один рік.

За функціональним призначенням розрізняють операційні основні засоби, що беруть безпосередньо участь у банківській діяльності або сприяють її здійсненню (будівлі, споруди, силові машини, обладнання, робочі машини і обладнання тощо, що діють у сфері матеріального виробництва) і неопераційні основні засоби, що не беруть безпосередньо або опосередковано участі у банківській діяльності та призначені здебільшого для обслуговування комунальних, культурно-побутових потреб працівників банку (будівлі, споруди, обладнання, машини й апарати тощо, що використовуються у невиробничій сфері).

Незалежно від вартості та строку служби до основних засобів належать бібліотечні фонди, а також зброя та засоби охоронно-пожежної сигналізації.

Основні засоби в процесі експлуатації зношуються, і погашення їх вартості здійснюється щомісяця шляхом нарахування амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних виробничих фондів.

Амортизація не нараховується на бібліотечні фонди. Придбання бібліотечних фондів здійснюється за рахунок відповідних джерел фінансування.

Метою обліку основних засобів та нематеріальних активів є:

  • правильне і своєчасне документування і відображення операцій за їх рухом;
  • контроль за збереженням;
  • правильне своєчасне нарахування амортизації (зношення).

На практиці наказом керівника установи банку призначається особа, відповідальна за збереження основних засобів, з якою укладається угода про матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

Кожному інвентарному об’єкту незалежно від того, перебуває він в експлуатації чи в запасі, надається відповідний інвентарний номер, який проставляється на предметі та в інвентарній картці (додаток 28), або в книзі обліку основних засобів та нематеріальних активів (додаток 29), якщо кількість об’єктів незначна (кілька десятків найменувань).

Картки розміщуються в картотеці за групами однорідних предметів. Надані номери зберігаються за об’єктом на весь період його перебування в певній установі

Інвентарні номери об’єктів, що вибули, не можуть бути передані іншим об’єктам.

Інвентарні номери основних засобів мають відрізнятися від інвентарних номерів малоцінних та швидкозношуваних предметів. Установлюючи інвентарний номер предмету, рекомендується включати в нього номер балансового рахунка.

Облік основних засобів в інвентарних картках, а також в інвентарній книзі обліку основних засобів та нематеріальних активів називається аналітичним.

Записи в інвентарній книзі здійснюються на кожний об’єкт окремо. Допускається ведення інвентарних карток на групу однорідних об’єктів, одночасно придбаних та однакової вартості.

Картки об’єктів основних засобів, що не експлуатуються, групуються окремо.

Облік зброї ведеться в окремій інвентарній книзі. Ведення інвентарної книги та інвентарних карток може здійснюватися автоматизовано або вручну. При цьому будь-яка форма ведення даних регістрів має забезпечити наявність усіх необхідних реквізитів і звіряння аналітичного обліку з синтетичним на будь-яку дату.

Якщо облік ведеться в автоматизованому режимі, то матеріали звірки даних аналітичного обліку з синтетичним роздруковуються на перше число кожного місяця.

Зміна

1 2 3 4 5