Другие виды специальных режимов хозяйственной деятельности

План

1. Виключна (морська) економічна зона України.  

2. Особливості здійснення господарської діяльності на державному кордоні України  

3. Особливості здійснення господарської діяльності в санітарно-захисних та інших охоронних зонах, на територіях і об’єктах, що перебувають під особливою охороною   

4. Спеціальний режим господарювання в окремих галузях народного господарства  

5. Особливості здійснення господарської діяльності на території пріоритетного розвитку  

6. Порядок здійснення господарської діяльності в умовах надзвичайного стану, надзвичайної екологічної ситуації 

7. Порядок здійснення господарської діяльності в умовах воєнного стану.  

8. Гарантії прав учасників господарських відносин в умовах спеціального режиму господарювання.  

Список використаної літератури.  


1
Виключна (морська) економічна зона України

Морські райони, зовні прилеглі до територіального моря Укра­їни, включаючи райони навколо островів, що належать їй, ста­новлять виключну (морську) економічну зону України.

Ширина виключної (морської) економічної зони становить до двохсот морських миль, відлічених від тих самих вихідних лі­ній, що й територіальне море України.

З метою забезпечення суверенних прав України на розвідку, експлуатацію, збереження живих ресурсів та управління ними у виключній (морській) економічній зоні держава вживає заходів (включаючи огляд, інспекцію, арешт і судовий розгляд) забезпе­чення додержання суб’єктами господарювання законодавства України.

Держава у виключній (морській) економічній зоні України має виключне право створювати, а також дозволяти і регулюва­ти спорудження, експлуатацію та використання штучних остро­вів, установок і споруд для морських наукових досліджень, роз­відки і розробки природних ресурсів, інших економічних цілей відповідно до законодавства України.

Режим здійснення господарської діяльності у виключній (мор­ській) економічній зоні встановлюється відповідно до ГКУ зако­ном про виключну (морську) економічну зону України, іншими законодавчими актами, що регулюють питання, пов’язані з пра­вовим режимом виключної (морської) економічної зони України (ст. 411 ГКУ).

2. Особливості здійснення господарської діяльності на державному кордоні України

Відповідно до ст. 412 ГКУ господарська діяльність на держа­вному кордоні України (судноплавство, користування водними об’єктами для потреб лісосплаву та інші види водокористуван­ня, створення гідроспоруд, виконання інших робіт у внутрішніх водах України, користування землею, лісами, об’єктами тварин­ного світу, ведення геологічних розвідок та інша господарська діяльність) здійснюється з урахуванням особливостей режиму державного кордону України відповідно до законодавства Украї­ни та чинних міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

Умови здійснення на державному кордоні України господар­ської діяльності визначаються відповідними органами державної влади України з урахуванням місцевих умов згідно з вимогами закону.

У випадках і порядку, передбачених законом, сполучення че­рез державний кордон України на окремих ділянках за рішен­ням Кабінету Міністрів України може бути тимчасово обмежено чи припинено або встановлено заходи карантину для людей, тва­рин, вантажів, насіннєвого, садівного матеріалу та іншої проду­кції тваринного і рослинного походження, що перетинають дер­жавний кордон України.

3. Особливості здійснення господарської діяльності в санітарно-захисних та інших охоронних зонах, на територіях і об’єктах, що перебувають під особливою охороною

У ст. 413 ГКУ зазначається, що господарська діяльність

1 2 3