Экологические и рентные налоговые платежи

План

1. Екологічний податок.  

2. Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів, природного газу та аміаку трубопроводами територією України.  

3. Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобувається в Україні 

4. Плата за користування надрами.  

Використана література


1. Екологічний податок

Платниками екологічного податку є суб’єкти господа­рювання, юридичні особи, що не провадять господарську (пі­дприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні предста­вництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агент­ські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються:

а) викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;

б) скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти;

в) розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відхо­дів як вторинної сировини;

г) утворення радіоактивних відходів (включаючи вже на­копичені);

д) тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх вироб­никами понад установлений особливими умовами ліцензії строк.

Не є платниками податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та тим­часове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками по­над установлений особливими умовами ліцензії строк, дер­жавні спеціалізовані підприємства з поводження з радіоак­тивними відходами, основною діяльністю яких є зберігання, переробка та захоронення тих радіоактивних відходів, що знаходяться у власності держави, а також дезактивація радіаційно-забруднених об’єктів.

Податок, що справляється за викиди в атмосферне повіт­ря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруд­нення у разі використання палива, утримується і сплачується до бюджету податковими агентами під час реалізації такого палива.

До податкових агентів належать суб’єкти господарюван­ня, які:

а) здійснюють оптову торгівлю паливом;

б) здійснюють роздрібну торгівлю паливом.

Об’єктом та базою оподаткування є:

а) обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

б) обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо у водні об’єкти;

в) обсяги та види (класи) відходів, що розміщуються у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах про­тягом звітного кварталу, крім обсягів та видів (класів) окре­мих відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на збирання і заготівлю окремих видів відхо­дів як вторинної сировини та провадять статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів;

г) обсяги та види палива, реалізованого податковими аген­тами;

д) обсяги та категорія радіоактивних відходів, що утво­рюються внаслідок діяльності суб’єктів господарювання та/або тимчасово зберігаються їх виробниками понад устано­влений особливими умовами ліцензії строк;

е) обсяги електричної енергії, виробленої експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій).

Ставки та порядок обчислення екологічного податку вста­новлюються Податковим кодексом України.

Базовим податковим (звітним) періодом для сплати подат­ку

1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы