Экологические права и обязанности граждан

ПЛАН

Вступ

1. Поняття і види екологічних прав громадян.

2. Обов’язки громадян у галузі екології.

3. Гарантії реалізації та способи захисту екологічних прав громадян.

4. Відповідальність за порушення екологічних прав громадян

Висновок

Література 

Вступ

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини - невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України.

З цією метою Україна здійснює на своїй території екологічну політику, спрямовану на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів

Екологічне право - система правових норм, якими регулюються суспільні відносини з охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів (екологічні відносини). До складу системи входять такі підгалузі, як земельне, водне, лісове, гірниче право та деякі інші галузі права, якими регулюються відносини з охорони й раціонального використання певних видів природних ресурсів.

Предметом екологічного права є нормативне врегульовані відносини з охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів. Метод екологічного права є комплексним і являє собою комбінацію методів підгалузей права, які становлять його систему.

1. Поняття і види екологічних прав громадян

Екологічні закони України передбачають участь громадян у прийнятті рішень і місцеві органи влади повинні гарантувати безпечне довкілля громадянам. Часто ці обов’язки існують лише на папері, бо немає процедури, щодо впровадження цих норм у життя.

Екологічні права та обов'язки громадян України - система юридична закріплених за громадянами повноважень і зобов'язань в екологічній сфері.

Найповніше екологічні права та обов'язки закріплено в Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (статті 9-12).

Кожний громадянин України має право на:

а) безпечне для його життя та  здоров'я  навколишнє  природне середовище;

б)  участь  в  обговоренні та внесення пропозицій до проектів нормативно-правових актів, матеріалів щодо розміщення, будівництва і  реконструкції  об'єктів,  які можуть негативно впливати на стан навколишнього  природного  середовища,  внесення   пропозицій   до органів  державної  влади  та  органів  місцевого  самоврядування, юридичних осіб, що беруть участь в прийнятті рішень з цих питань;

в) участь в  розробці  та  здійсненні  заходів  щодо  охорони навколишнього природного середовища,  раціонального і комплексного використання природних ресурсів;

г) здійснення    загального   і   спеціального   використання природних ресурсів;

д) об'єднання в громадські природоохоронні формування;

е)  вільний  доступ  до  інформації  про  стан  навколишнього природного середовища (екологічна інформація) та вільне отримання, використання,  поширення  та  зберігання  такої   інформації,   за винятком  обмежень,  встановлених  законом;

є)  участь  у  публічних слуханнях або відкритих засіданнях з питань  впливу  запланованої  діяльності  на  навколишнє  природне середовище  на  стадіях  розміщення,  проектування,  будівництва і реконструкції об'єктів та  у  проведенні  громадської  екологічної експертизи; 

 ж) одержання екологічної освіти;

1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные