Эконометрические модели и методы

в Інституті кібернетики. Призначена для розрахунку щорічних темпів росту ключових макроекономічних змінних (реальний ВВП, рівеньінфляції, безробіття) і базується на використанні виробничих функцій Кобба-Дугласа. Розробка містить 2 під моделі: нелінійну квартальну модель (8 рівнянь) і лінійну річну (3 рівняння). Особливості моделі: використання експертних оцінок для коригування статистичних даних, які характеризують період початку 90-х років. Недолік: спрощений опис макроекономічних процесів, спрощена формалізація виробничої функції. Переваги; оцінювання стану основного виробничого капіталу, врахування показників паливно-енергетичного балансу, залучення експертних оцінок як способу коригування та доповнення статистичних даних.

5. Квартальна (річна) модель прогнозного розрахунку реальногоВВП. Розроблена в Кібернетичному центрі HAH України прогнозна модель є лінійною багатофакторною регресією і може використовуватися для середньо- та довгострокового прогнозування. Переваги моделі; висока точність її показників. Недолік; відсутність певної економічної теорії.

Список використаної літератури

1. Вітлінський В. В. Моделювання економіки; Навч. посіб. — К.;Вид-во КНЕУ, 2003.

2. Корольов О. А. Економетрія; Навч. посіб. — К.; Нац. торг.-екон. ун-т, 2000.

3. Костіна Н. І., Алексеев А. А., Василик О. Д. Фінанси; система моделей і прогнозів; Навч. посіб. — К.; Четверта хвиля,1998.

4. Макроекономічне моделювання та короткострокове прогнозування / За ред. І. В. Крючкової. — Харків; Форт, 2000.

5. Наконечний С. І., Терещенко Т. О., Романюк Т. П. Економетрія; Підручник. — К.; Вид-во КНЕУ, 2000.

6. Прогнозирование и планирование экономики; Учеб. пособие /Под общ. ред. В. И. Борисевича, Г. А. Кандауровой. — Минск; Интерпрессервис, 2001.

1 2 3 4 5

Похожие работы