Экономическая сущность оборотного капитала предприятия

Економічна сутність оборотного капіталу підприємства

Поняття " капітал " виступає в трьох формах: грошовій, продуктивній і товарній. Найбільш широке, загальне поняття капіталу відповідає його грошовій формі. В економічній теорії "грошовий капітал" розглядається як вартісна форма всього капіталу, а не лише як певна сума грошей, що спрямовується в процесі господарсько-підприємницької діяльності на придбання засобів виробництва і предметів праці.

Окремі автори визначають оборотний капітал як оборотні активи за мінусом короткострокових зобов'язань. Але у такий спосіб дається визначення власного оборотного капіталу.

Проте, в даній роботі поняття оборотних активів (коштів) та оборотного капіталу будуть розглядатися як тотожні, отже в вітчизняній нормативній документації не існує їх розмежування. Таким чином, оборотний капітал підприємства - це активи, які поновлюються з певною регулярністю для забезпечення поточної діяльності, вкладення в які обертаються протягом одного року або виробничого циклу.

У своєму русі оборотні кошти проходять послідовно три стадії: грошову, виробничу і товарну.

Мету функціонування капіталу буде досягнуто тоді, коли Г1 = Г + АГ, тобто коли відбудеться приріст грошей порівняно з авансованою сумою. Отже, самозростання капіталу відбувається в процесі кругообігу оборотного капіталу, який проходить різні стадії і набирає різних форм. Чим менше часу оборотний капітал перебуває в тій чи іншій формі (грошовій, виробничій, товарній), тим вища ефективність його використання, і навпаки.

Розмір оборотних коштів, зайнятих у виробництві, визначається в основному тривалістю виробничих циклів виготовлення виробів, рівнем розвитку техніки, досконалістю технології й організації праці. Сума засобів обігу залежить головним чином від умов реалізації продукції і рівня організації системи постачання і збуту продукції

Співвідношення між окремими елементами оборотних коштів, виражене у відсотках, називається структурою оборотних коштів. Різниця в структурах оборотних коштів галузей промисловості обумовлюється багатьма факторами, зокрема, особливостями організації виробничого процесу, умовами постачання і збуту, місцезнаходженням постачальників і споживачів, структурою витрат на виробництво.

Якщо розглядати структуру оборотних коштів в окремих галузях, то слід зазначити, що у вугільній промисловості, значну питому вагу займають витрати майбутніх періодів. Це пояснюється відносно великими підготовчими витратами, що передують видобутку корисних копалин

(планування майбутніх розробок, розкривні роботи, облаштування шахт та інші). [1]

У легкій і харчовій промисловості характерною особливістю є значна матеріаломісткість продукції. Отже, високою є питома вага оборотних коштів у запасах сировини й основних матеріалів. [2]

Машинобудування та металообробка відрізняються значною трудомісткістю, складністю виробничих процесів, значною тривалістю виготовлення продукції. У цій галузі висока питома вага оборотних коштів, авансованих у незавершене виробництво. [3]

У нафтохімічній промисловості високою є частка оборотних коштів, вкладених у відвантажені товари. Це пояснюється тим, що технологічно процеси в цій галузі нетривалі і значна частина виготовленого продукту перебуває на шляху до споживача. [4]

Цілеспрямоване управління оборотним капіталом підприємства зумовлює необхідність попередньої їх класифікації. З позиції фінансового менеджменту ця класифікація оборотних активів будується за наступними ознаками (рисунок 1):

1. За характером фінансових джерел оборотні активи діляться на:

а) валові оборотні активи (оборотні кошти в цілому), характеризують їх

1 2 3