Экономический рост и его факторы. Экономические циклы

План

1. Зміст та типи економічного зростання

2. Рушійні сили економічного зростання

3. Чинники економічного зростання

4. Роль НТР в економічному зростанні та її складові

 

1. Зміст та типи економічного зростання

Проблеми економічного зростання нині перебувають у центрі уваги науковців усього світу, що зумовлено його роллю в суспільному відтворенні. Вона полягає в тому, що економічне зростання є вирішальним у забезпеченні прогресуючого соціально-економічного розвитку людства.

Поняття "економічне зростання" та "розширене відтворення" тісно пов'язані між собою, але мають нетотожний зміст. Розширене відтворення може здійснюватись як на макрорівні (національна, світова економіка), так і на мікрорівні (галузь, підприємство). Економічне зростання характеризує динаміку економіки в основному на макрорівні (національна або світова економіка). Механізми економічного зростання розглядаються сучасною економічною наукою незалежно від природи панівних соціально-економічних відносин у тій чи іншій країні. Найбільш суттєві серед них - проблеми кількісного та якісного розвитку національної економіки.

Під економічним зростанням розуміється кількісне збільшення та якісне вдосконалення за певний період часу результатів виробництва у вигляді вироблених товарів, наданих послуг, основних факторів виробництва, що проявляється у всебічному вдосконаленні соціально-економічних відносин у суспільстві.

У концентрованому вигляді економічне зростання відображає результати "суспільної" праці, її використання. Хоча економічне зростання є перш за все матеріальним процесом, воно справляє визначальний вплив на соціальний прогрес у суспільстві. В західній літературі у зміст цього терміна вкладають лише збільшення обсягів вироблених товарів та наданих послуг за певний період часу. Основою економічного зростання служить розширене відтворення.

У теоретичному і практичному аспектах розрізняють два основних типи економічного зростання - екстенсивний та інтенсивний

Екстенсивний тип економічного зростання забезпечується шляхом розширення виробництва па основі кількісного збільшення обсягів функціонуючих факторні виробництва при збереженні незмінними їх попередніх техніко-технологічних параметрів. Він здійснюється, за визначенням К. Маркса, шляхом розширення "поля виробництва" без поліпшення якісних характеристик його речових та особистих факторів. Збільшення обсягів виробництва досягається шляхом будівництва нових підприємств, але з використанням неоновлених засобів виробництва. втягненням у нього нових мас працівників, сировини та іншого.

При інтенсивному типі економічного зростання збільшення обсягів продукції ти розширення виробництва досягається на основі якісного поліпшення всіх його факторів, раціональнішого використання всього виробничого потенціалу. Його розвиток передбачає вдосконалення засобів виробництва та технологій на основі використання досягнень науково-технічного прогресу, підвищення кваліфікації працівників, покращання використання факторів виробництва. В кінцевому підсумку при інтенсивному типі економічного зростання збільшення обсягів випуску продукції досягається за рахунок збільшення продуктивності живої праці.

Відхилення від закономірного процесу економічного зростання в окремі історичні періоди для ряду країн може мати (і має) місце. Воно характеризує регресивний тип розвитку. Його важливими рисами є довготривале зниження обсягів суспільного виробництва. Таке явище спостерігалось протягом 90-х років у всіх країнах СНД. у т. ч. в Україні.

Основні тини економічного зростання тісно переплітаються у практиці господарювання, і тому не можна твердити про абсолютне переважання одного з них. Не існує чисто екстенсивний або чиєю інтенсивний тип економічного зростання. У реальному жити вони проявляються або як

1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные