Экономическое равновесие и цикличность общественного производства

і винаходів, писав з цього приводу М. Д. Кондратьєв, є функція запитів економічної дійсності й попереднього розвитку науки і техніки. Сам розвиток науки, підкреслював він, включається до закономірного процесу економічної динаміки'. Це означає, що аналіз довгих циклів не може бути обмежений лише аналізом циклічності технічних коливань. Він обов'язково повинен включати в себе також аналіз змін в організаційноекономічній структурі суспільства та розвитку форм власності.

Починаючи з першої промислової революції кінця XVIII  першої третини XIX ст. якісні стрибки у зміні базисних поколінь машин і технологій здійснюються у часових межах 405060 років. У цих самих межах і під впливом тих самих матеріальнотехнічних і економічних факторів здійснюються і довготривалі економічні цикли. З часів першої промислової революції і до середини XX ст. було три довгих цикли. З початком сучасної науковотехнічної революції розпочався четвертий цикл, який триває і тепер.

У структурі довготривалих циклів виділяють два етапи розвитку  низхідну і висхідну хвилі, або фази. Звідси цикл також має дві фази.

Низхідна фаза великого циклу  період зміни базисних технологій і технологічних структур виробничої системи суспільства  триває 2025 років. У цей час відбуваються гострі економічні кризи малих і середніх циклів. Один з них утворює вихідний пункт для найбільших вкладень у технічні вдосконалення, які були накопичені попереднім розвитком. Він також бере на себе найбільше навантаження в перебудові економічної структури суспільства, яка адекватна технологічному оновленню виробництва.

Характерною рисою такої кризи є невідповідність існуючої системи економічних зв'язків новій технології

Це криза 1873 р. , яка завершила епоху так званої вільної конкуренції й поклала початок формуванню нової фази в розвитку підприємництва  монополістичної. Це й криза 19291931 рр. , яка стала вихідним пунктом фронтального розповсюдження державномонополістичної структури підприємництва. Це також криза 19741975 рр. , з якою пов'язаний розвиток транснаціонального підприємницького суспільства.

Висхідна фаза великого циклу  період тривалого піднесення економічного та науковотехнічного розвитку суспільства. Він триває від 25 до 30 років. У цей час не виключені й циклічні кризи, пов'язані з оновленням виробничих фондів. Розвиваються вони, як правило, на рівні високої кон'юнктури.

Період "високого піднесення"  це період масового розповсюдження нових технологій, зародження і розвитку нових провідних або навіть базових галузей економіки. В цій фазі відкриваються додаткові можливості для отримання прибутку, розширення інвестиційного процесу, залучення у виробництво додаткової робочої сили, зростання заробітної плати.

У той самий час з просуванням економіки до верхньої точки великого циклу в народному господарстві починають нагромаджуватися й протидіючі тенденції. Зростання органічної будови виробництва посилює дію тенденції норми прибутку до зниження. Зростає напруга на ринку позикового капіталу, підвищуються відсоткові ставки. Нагромаджуються інші суперечності, які вже неможливо розв'язати на еволюційній основі технологічного оновлення виробництва. Починається глибока криза, яка є початком нової, низхідної, фази великого циклу.

Поряд із створенням наукових основ довгострокового прогнозування економічної структури суспільства теорія довгих хвиль дає змогу виявити також фундаментальні закономірності розвитку тієї чи іншої економічної системи. Взаємозалежність між зміною базисних технологій (великих циклів) і глибинною перебудовою виробничих відносин, наприклад підприємницького виробництва, має такий вигляд: першому технологічному циклу (довгій хвилі) відповідає домонополістичне підприємництво, засноване на вільному ринковоконкурентному механізмі;

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Похожие работы