Экономическая теория и ее значение в познании социально-экономических процессов

знаннях.

Особливість ситуації, яка складається сьогодні в Українській дер-жаві, полягає в тому, що певні соціальні групи опановують ефек-тивну економічну поведінку набагато швидше, ніж інші, і завдяки цьому виходять на оперативний економічний простір. За цих об-ставин постає питання про порівняння соціального ефекту, який дає група, що вийшла вперед, з тими соціальними та економічними перевагами, які вона отримує.

Оволодіння економічною теорією є передумовою підвищення соціальної активності різних груп суспільства, свідомого господа-рювання, опанування сучасним економічним мисленням.  

1. 3. Логіка і структура курсу "Основи економічної теорії: політекономічний аспект"

Сучасна економічна теорія, головним змістом якої є розвинена ринкова економіка як загальнолюдська цінність, розкриває її сут-ність через різні рівні аналізу: передусім, макро- і мікро-, а також глобально економічний. Це закономірно, адже економічні процеси на цих рівнях у своїй єдності та взаємодії обумовлюють органічну цілісність економічної системи - ринкової економіки. Через названі рівні розкриваються сукупність економічних відносин і закономір-ності їхнього розвитку, тобто предмет вивчення економічних наук.

У відносинах ринкового господарства як системи виділяють еко-номічні виробничі відносини, особливо відносини власності, які обумовлюють у процесі дослідження політекономічний підхід до цієї складної системи.

Логіка сучасної економічної теорії багато в чому обумовлює логі-ку й" вивчення як навчальної дисципліни у навчальних закладах усіх рівнів акредитації. Тривалий час у вітчизняній практиці навчального процесу було загальновизнано: логіка економічної теорії як науки і логіка її викладу, побудови підручників не можуть збігатися.

Аналіз сучасної зарубіжної навчальної літератури показує про-тилежне. В підручниках з економіксу, в яких синтезуються досяг-нення всіх економічних наук і досліджуються закони ринкової еко-номіки, механізм їхньої дії в реальній господарській ситуації, дося-гається подібний збіг логіки економічної теорії та логіки її викладу. Прикладом є підручники П

Самуельсона і Р. Нордхауза, К. Р. Макконнелла і С. Л. Брю, які витримали понад десять видань, відомі в студентській аудиторії, академічних і бізнесових колах. Окремі з них перекладені на російську і українську мови, добре підготовлені методично, популярно написані.

У таких підручниках, як зауважують рецензенти, у найзагальнішому вигляді викладено зміст ринкової економіки, хоча й немину-че спрощено. Останнє слід віднести до витрат педагогічного проце-су, який побудований на властивих йому методичних принципах і прийомах: від невідомого до відомого, від простого до складного, застосування дедуктивного та індуктивного методів, від фактів до теорії і від теорії до фактів, від конкретного до абстрактного і нав-паки, визначення причинно-наслідкових зв'язків першого і наступ-них порядків тощо.

Економічна теорія - це модель, спрощена картина чи схема сутності економіки, її функціонування. Така модель дає змогу кра-ще зрозуміти дійсність саме тому, що вона ігнорує її деталі, які можуть маскувати головне. В педагогічній роботі, для того щоб до-нести матеріал до студентів, неминуче доводиться не раз спрощу-вати вже спрощене. Як це зробити і не допустити зниження теоре-тичного рівня, залежить від теоретичної підготовки авторів підруч-ників та їхньої педагогічної майстерності. Проте в усіх випадках головним змістом підручників мають бути передусім два розділи:

теорія мікроекономіки та її практичні аспекти і теорія макроекономіки, включаючи проблеми і суперечності та роль держави, еконо-мічної політики. В окремих підручниках вони займають за своєю

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15