Экономическая теория и ее значение в познании социально-экономических процессов

порядковістю різне місце: спочатку або макроекономіка, або мікроекономіка. Однак це не порушує зв'язку логіки наукового дослі-дження ринкової економіки та логіки її викладу. Іншими словами, ці дві центральні частини і визначають структурну побудову під-ручників. Відступ від цієї структури призвів би до порушення логі-ки навчального процесу при вивченні курсу основ економічної теорії студентами, вніс би хаос, непослідовність, втрату методологічного стержня курсу. Тільки через проблеми цих двох частин у їх взає-мозв'язку розкриваються економічні закони і категорії, закономір-ності та принципи ринкової економіки як системи. Від однієї до кожної наступної теми ускладнюється матеріал, розширюються знання студентів про нові закони і категорії, закономірності та принципи, які виражають сутність економічних відносин ринкової економіки.

Хоча за своїм обсягом частини з макро- і мікроекономіки займа-ють в цьому підручнику менше місця, ніж у інших, але вони є центральними. Підручник підготовлено для студентів економічних ви-щих навчальних закладів і факультетів, у яких дисципліну "Основи економічної теорії" студенти вивчають починаючи з І курсу. Він закладає методологічні підвалини вивчення комплексу дисциплін, які формують економіста відповідно до сучасних вимог. Макро- і мікроекономіка, як і міжнародна економіка і міжнародні еконо-мічні відносини, вивчаються на старших курсах як окремі дисциплі-ни. Студенти одержать фундаментальні знання з основних розділів економічної теорії в органічному зв'язку з реаліями ринкової еко-номіки. Саме з цього виходили автори підручника, визначаючи об-сяг розділів, коло проблем, які в них розглядаються, викладаючи загальні теоретичні основи конкретних економічних дисциплін.

Як і в кожному підручнику, викладу основної частини матеріалу передує вступна частина до економічної теорії, в якій розкрива-ються предмет економічної теорії, її функції, основні методи піз-нання соціально-економічних явищ

Ринкова економіка кожної країни є широко інтегрованою в сві-тове господарство, що органічно обумовлено світовим поділом праці, зростаючою взаємозалежністю держав. Макро- і мікроекономічні проблеми кожної з них, ефективність розв'язання їх великою мі-рою залежать від ступеня входження в світове співтовариство. Водночас становлення і розвиток світового господарства породили свої, властиві суто йому проблеми і суперечності, обумовили необ-хідність трансформації міжнародних економічних відносин. Еко-номічна теорія була б чимось завуженим, обмеженим, без розкриття цих проблем. Визнані в світі підручники логічно завершуються вик-ладом матеріалу про світове господарство. В підручнику цьому при-свячена спеціальна його частина. Авторський колектив максималь-но врахував при визначенні логіки і структури курсу надбання сві-тової та вітчизняної економічної думки і педагогічної практики, практики підготовки підручників і навчальних/посібників.

Водночас підручник має відмінності не стільки логічного, скіль-ки структурного характеру. Вони не порушують логіку курсу, на-впаки, сприяють її глибшому освоєнню в специфічних умовах на-вчального процесу в Україні. В новій державі лише формуються ринкові відносини, зроблено перші суперечливі кроки. Студенти економічних спеціальностей фактично не знайомі з ринковою еко-номікою як загальнолюдським надбанням. Спосіб життя і мислення не проникнуті ринковою ідеологією. Для глибокого сприйняття роз-ділів макро- і мікроекономіки студентами І курсу, які взагалі ще не вивчали інших суспільних дисциплін, виникла потреба ввести в структуру підручника два розділи: "Загальні основи соціально-еко-номічного прогресу" і "Загальні основи товарного виробництва і ринкової економіки". Особливе місце відводиться останньому

розділу, завдання якого - познайомити студентів з кореневими характеристиками ринкової економіки, основними рушійними си-лами її, ринковим господарством, його суб'єктами, структурою су-часного ринку, його функціями в найзагальніших

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15