Экономический рост и его факторы. Экономические циклы

виходити з того, що економічні інтереси у різних соціальних класів(страт). прошарків та ін. нетотожні. В ринковій (капіталістичній) економіці вони доволі часто діаметрально протилежні. Тому при трактуванні економічних інтересів (як і інших економічних категорій) необхідно виходити з того, що вони породжені не тільки біологічною сутністю природи людини, а характеризуються становищем певного соціально-економічного суб'єкта в системі економічного устрою суспільного життя, що визначається формами власності. При цьому слід мати на увазі, що в суспільному відтворенні окрема людина одночасно бере участь як індивід, як представник того чи іншого соціального класу(страти), групи, прошарку тощо. Тому кожна людина водночас є носієм та виразником різноманітних інтересів.

При розгляді змісту рушійних сил економічного зростання крім урахування впливу на нього потреб, інтересів та інших базисних економічних категорій, слід брати до уваги і вплив таких чинників, як стан суспільної свідомості та рівень розуміння працівниками об'єктивних проблем і напрямів соціально-економічного розвитку, культура праці, діяльність політичних та правових інститутів, панівні морально-етичні, релігійні установки, а також національні традиції. Як продукт багатовікової історичної еволюції, вони відносяться до надбудовних чинників і суттєво впливають на ефективність функціонування і розвиток базисних елементів та відносин економічної системи.

Активний вплив політичних, правових, моральних, духовно-культурних та інших чинників на економічне зростання проявляється у тому, що вони створюють умови для дії рушійних сил, які закладені в тій чи іншій економічній системі. Загальні риси економічного зростання, які притаманні певним етапам функціонування і розвитку суспільства, завжди набувають конкретних історичних форм. Останні відповідають якісним характеристикам чинників і результатам суспільного відтворення на кожному конкретному історичному проміжку часу

Визначальну роль у забезпеченні певних типів та темпів економічного зростання відіграє процес нагромадження капіталу. Останній являє собою використання частини національного доходу на збільшення основного і оборотного капіталу, а також страхових запасів.

Об'єктивна потреба нагромадження капіталу тісно пов'язана з необхідністю зростання життєвого рівня населення. Його забезпечення на кожному історичному етапі розвитку суспільства наштовхується на недостатній обсяг і якість національного багатства. Наявність цієї суперечності породжена постійним зростанням потреб населення, необхідністю забезпечення раціональних норм споживання, новими стандартами рівня життя, що випливають з науково-технічного прогресу.

Засобом розв'язання цієї суперечності виступає нагромадження, яке забезпечує зростання та необхідний обсяг національного багатства у вигляді виробничих і невиробничих фондів. Отже, зростання життєвого рівня населення об'єктивно обумовлює необхідність зростання обсягу та якості національного багатства на основі нагромадження. Зазначений причинно-наслідковий зв'язок має постійний характер і являє собою економічний закон нагромадження .

Здійснення нагромадження супроводжується суттєвими змінами у складі капіталу, що пов'язані з науково-технічним прогресом. Закономірністю суспільного відтворення є те, що впровадження у виробництво досконаліших машин, обладнання та технологій зумовлює до збільшення кількості матеріально-речових засобів з розрахунку на одного працюючого. Внаслідок цього зростає технічна будова капіталу, що вимагає відповідного підвищення освіченості, кваліфікації працівників та розвитку їхнього професіоналізму і в кінцевому підсумку приводить до зростання продуктивності праці, підвищення ефективності виробництва.

Кількісні параметри нагромадження знаходять свій вираз у нормі нагромадження. Вона характеризує відношення між часткою чистого доход]' (прибутку), яку господарюючий суб'єкт /підприємець, фермер, держава) спрямовує на розвиток виробництва або будь-якої власної справи, до загальної суми отриманого ним прибутку (доходу), виражену

1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные