Экономика и научно-технический прогресс

та ранньо­рабовласницького періоду, «античне» і «східне» рабство, ремісничий спосіб виробництва середньовіччя, мануфактурний спосіб виробництва ранньої ринко­вої економіки.

Саме з мануфактури розпочався перехід до індустріального способу виробництва. Мануфактура, яка найбільший розвиток отримала у XVIII століт­ті, відрізнялася від простої кооперації праці і виробництва глибиною поділу та масштабами кооперації найманої праці; зокрема, мануфактура характеризува­лася значним прогресом подетального та функціонального (поопераційного) поділу праці. Однак прихід індустріального технологічного способу виробни­цтва справедливо пов’язується з наступним етапом розвитку виробництва – фабрикою (цей етап розпочався на зламі XVIII і ХІХ століть).

Фабричний спосіб виробництва вдосконалювався протягом ХІХ і першої половини ХХ століть. Він змінився сучасним постіндустріальним способом виробництва.

Під впливом НТР завершилася повна механізація виробництва, широких масштабів досягли його автоматизація (впровадження автоматичних машинних ліній, керуючих систем, роботів тощо), застосування новітніх технологій, прин­ципово нових предметів праці і нових видів енергії і таке інше. Невпізнанно змінилися трудові функції людини, більшість важких і монотонних трудових операцій взяли на себе машини-автомати та роботи, витіснивши людину з без­посереднього процесу виробництва, людина піднялася над виробництвом, її праця стає усе більш творчою, змінився її характер, нині більшість працівників виконують управлінські функції. Вони контролюють виробничий процес і якість продукту, налагоджують і ремонтують автоматизовані виробничі лінії та роботів, стають операторами, що ними управляють, програмістами, котрі скла­дають комп’ютерні програми тощо.

Постіндустріальний спосіб виробництва характеризується також стрім­ким розвитком сфери послуг (тут нині працюють від 50 до 70 відсотків усіх працівників), інтелектуалізацією та гуманізацією виробництва, значним зро­станням добробуту тих націй, які сповідують ринкову ідеологію.  

 

Література 

1. Вступ до економічної теорії: Підручник. / За ред. З. Ватаманюка. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2007. – С. 107-140.

2. Гейгер Дж. , Линвуд Т. Макроэкономическая теория и переходная экономика: Пер. с англ. – М. : Инфра-М, 1996. – С. 25-53.

3. Економічна теорія: політекономія: Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. – К. : Знання-Прес, 2008. – С. 60-92.

4. Леоненко П. М. , Черепкіна О. І. Сучасні економічні системи: Навчальний посібник. – К. : Знання, 2006. – С. 68-130.

5. Мочерний С

В. , Мочерна Я. С. Політична економія: Навчальний посібник. – К. : Знан­ня, 2007. – С. 67-122.

6. Основи економічної теорії: Навчальний посібник / За ред. Л. Ю. Мельника. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – С. 54-190.

7. Самуельсон П. А. , Нордгауз В. Д. Макроекономіка / Пер. з англ. – К. : Основи, 1995. – С. 52-55, 479-498.

8. Сучасні економічні теорії: Підручник / За ред. А. А. Чухно. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – С. 13-121.

9. Фишер С. , Дорнбуш Р. , Шмалензи Р. Экономика: Учебник / Пер. с англ. – М. : Дело, 1997. – С. 733-770.

 

1 2 3

Похожие работы