Экспертное исследование операций с денежными средствами в кассе и на счетах в банке

Завдання, об’єкти та методичні прийоми судово бухгалтерської експертизи грошових коштів у касі та на рахунках у банку

Дослідження операцій з коштами в касі та на рахунках у банку здійснюється судово бухгалтерською експертизою окремо від інших господарських операцій, коли поставлені перед експертизою питання стосуються нестачі коштів, порушення нормативних документів, що регулюють облік коштів у касі підприємства та на його банківських рахунках, з метою привласнення їх окремими працівниками (касирами, бухгалтерами).

Цей розділ судово бухгалтерської експертизи належить до найскладніших і дуже трудомістких.

Дослідження операцій із грошовими коштами є найбільш характерною ділянкою експертно бухгалтерської роботи.

Метою судово бухгалтерської експертизи готівково-розрахункових операцій є встановлення об’єктивної істини щодо достовірності та об’єктивності відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності готівково-розрахункових операцій.

Основними завданнями судово-бухгалтерської експертизи щодо стану та операцій із грошовими коштами в касі та на рахунках у банку є:

• установлення правильності документального оформлення операцій з руху грошових коштів;

• визначення документальної обґрунтованості нестач (лишків) грошових коштів;

• визначення і підтвердження розміру матеріального збитку, завданого матеріально відповідальною особою в результаті навмисних корисливих правопорушень;

• установлення відповідності відображення в бухгалтерському обліку фінансово-господарських операцій з грошовими коштами чинним нормативним актам з бухгалтерського обліку;

• підтвердження виявлених недоліків у організації бухгалтерського обліку грошових коштів і контролі фінансово-господарської діяльності підприємства, які сприяли утворенню матеріальних збитків;

• установлення причин, які сприяли навмисним зловживанням;

• установлення правильності визначення оподатковуваного прибутку підприємства і розрахунку розмірів податків;

• установлення правильності методики проведення документальної ревізії грошових коштів у касі й на рахунках у банку і достовірності її результатів.

Основним завданням судово-бухгалтерської експертизи операцій із грошовими коштами незалежно від обсягу досліджуваних операцій є, на думку М. Т. Білухи, установлення розміру заподіяної шкоди, відповідальних за неї конкретних осіб та виявлення причин, що зумовили правопорушення, з метою їх профілактики.

Об’єктами судово-бухгалтерської експертизи грошових коштів у касі та на рахунках у банку є:

 касові книги і звіти касира з доданими до них прибутковими і видатковими касовими ордерами та іншими грошовими документами;

 книги обліку розрахункових операцій та розрахункові книжки;

 виписки установ банку з розрахункового, валютного та інших рахунків;

 платіжні доручення, вимоги-доручення, рахунки-фактури та інші документи, що додаються до виписок банків;

 чекові книжки та корінці використаних і анульованих чеків;

 платіжні відомості на виплату заробітної плати;

 журнали-ордери і відомості № 1, № 2, а також журнали-ордери № 3 і № 7;

 акти внутрішніх ревізій каси та попередніх перевірок;

 листування з установами банків та іншими фінансовими органами.

Об’єктами судово-бухгалтерської експертизи грошових коштів у касі та на рахунках у банку мають бути також такі операції:

• збереження коштів у касі, закріплення матеріальної відповідальності;

• операції, що здійснюються готівкою;

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные