Электрический привод (электродвигатели)

А (S=0, М=0) синхронного холостого ходу (частота обертання ротора дорівнює частоті обертання магнітного поля статора) ;

'В (S=SН, М=МН)-номінального режиму роботи;

С (5=5к,М = ММакс) —

максимального моменту;

Д S = 1,   М=0) —характеризує   значення  моменту двигуна на початку пуску.   

Вид механічної характеристики і відповідно величина пускового Мп і максимального Ммакс моментів, критичного ковзання 5К, пускового струму ^п, коефіцієнта корисної дїі (ККД) і коефіцієнта потужності (соs φ) залежить від конструкції ротора двигуна.

Ротор у асинхронному двигуні може бути короткозам-кнутий і з фазною обмоткою. Короткозамкнутий ротор в свою чергу виготовляють з обмоткою у вигляді звичайної або подвійної клітки та з глибоким пазом.

Короткозамкнуті двигуни загального призначення виконують з обмоткою ротора у вигляді звичайного білячого колеса. Вони мають великий пусковий струм Iп= = (6 — 7)/н і порівняно малий пусковий момент Мп=(1,0-1,8) Mн.

Якщо короткозамкнуті двигуни виготовляють з подвійною білячою кліткою, то вони відзначаються підвищеним пусковим моментом Мп— (1,7— 1,8)Мп, великою перевантажувальною здатністю ММакс = 2,2 Мн, невеликим ковзанням, меншим, ніж у двигунах загального призначення, пусковим струмом ККД і соs φ.

Короткозамкнуті електродвигуни з глибоким пазом ротора порівняно з двигунами загального призначення мають більші пусковий та максимальний моменти, менший пусковий струм і значно більше номінальне ковзання.

Механічні характеристики електродвигунів поділяють на природні та штучні. Характеристика, одержана при номінальних значеннях напруги і частоти струму живлення та при відсутності додаткових (зовнішніх) . опорів у колах статора і ротора двигуна, називається природною, а всі інші— штучними. Природні механічні характеристики основних електричних модифікацій короткозамкнутих двигунів зображено на рисунку 22.

У асинхронних двигунах з фазним ротором штучні механічні характеристики одержують шляхом вмикання в коло обмотки ротора додаткових зовнішніх опорів

При збільшенні величини додаткового опору пусковий струм двигуна зменшується, ковзання зростає, а пусковий момент спочатку зростає, а потім, при дальшому збільшенні опору, починає зменшуватися. Максимальний момент залишається однаковим.

Обертаючий момент асинхронного двигуна прямо пропорціональний  квадрату  напруги.   Так, якщо напруга в мережі знизиться на-20% і дорівнюватиме 0,8 Uн, момент двигуна становитиме 0,82МН=0,64 Мн, тобто зменшиться на 36%.

На роботу асинхронних двигунів впливають також ступінь несиметрії напруги і відхилення частоти від номінальної. Зниження напруги та частоти струму в мережі і збільшення несиметрії напруги призводить не-тільки до зниження продуктивності робочої машини, але й до перегрівання двигуна, що скорочує строк його служби. Тому згідно з діючими ГОСТами найбільше відхилення напруги на затискачах двигуна від номінальної не повинно перевищувати 7,5%, відхилення частоти — 0,2%, а -ступінь несиметрії напруги— 0,4%.

Асинхронні двигуни можуть працювати в двигунному і гальмівному режимах. Для них можливі три види електричного гальмування: рекуперативне, противмикан-ням і динамічне.

Рекуперативне гальмування має місце у випадку, коли електродвигун, увімкнений у мережу, під дією робочої машини обертається з частотою, більшою, ніж синхронна. При цьому електродвигун працює як генератор, перетворюючи механічну енергію ротора або робочої машини в електричну енергію, яка віддається в мережу. Такий метод гальмування економічно вигідний. Механічна характеристика

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>