Емотивив в английском языке

ЗМІСТ 

Вступ.  

РОЗДІЛ Ι. ЕМОТИВИ. СЕМАНТТИКА ТА ЇХ СТРУКТУРА. .  

1. 1. Походження та особливості поняття.  

2. 2 Класифікація та функції.  

Висновок.  

РОЗДІЛ ΙΙ. ЕМОТИВИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

2. 1. Їхнє значення та використання в англійській мові 

2. 2. Приклади слів на позначення емоцій в англійській мові 

Список використаної літератури

 

Вступ

У контексті сучасної моделі мовного впливу виникає необхідність дослідження сфери емоцій. Варто зазначити,що незважаючи на те, що емоції були об’єктом дослідження у лінгвістиці (А. Вежбицька, В. Г. Гак, Дж. Лакофф, Н. А. Красавський,В

В Леонтьєв, В. І. Шаховський, та інші), все ще залишається нерозв’язаною низка проблем.

Актуальність теми - дослідження визначається важливістю вивчення вираження емоцій мовними засобами.

Мета роботи – дослідження поняття «емоції» в англійській мові,його лінгвістичну складову.

Об’єкт роботи – емотиви в англійській мові.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновку, списку використаної літератури та додатків.

У вступі розглядаються актуальність теми, мета, об’єкт дослідження роботи та структура самої роботи.

У першому розділі розглядається поняття « Емотиви» та їх класифікація та їх приклади в англійській мові.

У другому розділі розглядається структура і семантика слів на позначення емоцій.

У висновку подається підсумок результатів дослідження теми.

У списку використаної літератури наведені джерела, які були використані у роботі 


РОЗДІЛ Ι. ЕМОТИВИ. СЕМАНТТИКА ТА ЇХ СТРУКТУРА

1. 1. Походження та особливості поняття

Емотиви – номінативи, тобто слова, що називають емоції.

Яким би способом не були представлені емоції, підкласи слів, які їх передають, мають деякі ознаки, що відображають структуру всієї системи позначень емоційних станів: це, насамперед, «позитивна» або «негативна» оцінка, яка характеризує підклас. Крім того, емоції можуть не тільки бути безпосередньо названі, але й описані через фізичні відчуття або дії суб’єкта емоцій. Необхідно зазначити, що різні пласти лексики володіють різною потенцією в реалізації емоційного в мові, і значення мовних знаків конституюється або поняттями, або прямими емоційними переживаннями, не перетвореними в поняття. Тому необхідно виокремлювати емотивну лексику, тобто слова, що мають емоційну забарвленість або безпосередньо виражають емоції, в основі виділення яких як своєрідного лексичного шару лежить їх особлива функція – функція вираження емоційного ставлення до оточуючого, що стає можливим унаслідок специфіки значення цих слів, і лексику емоцій, представлену словами, предметно-лексичне значення яких складають поняття про емоції і які не позначають безпосереднього почуття, а лише логічну думку про нього, тобто самі назви - знаки емоцій.

Сема?нтика — розділ мовознавства, пов'язаний з лексикологією; вивчає значення слів і їх складових частин, словосполук і фразеологізмів. Походить від семантики пов'язаної з визначенням символізму знаків (символи, зображення, ієрогліфи, клинописні знаки, кодові знаки та символьні зображення в астрономії, правилах дорожнього руху, значки в інтернеті).

Слова за звуковою формою і взаємопов'язанням значеннєвих піль поділяються на полісемні й моносемні(кисень — в узагальненому чи словниковому й конкретному вживанні); виділяються гомоніми (омоніми), пароніми, антоніми (білий, чорний)

1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы