Этапы развития управленческого учета

Етапи розвитку управлінського обліку

Важливою передумовою становлення та розвитку управлінського обліку є калькуляційна бухгалтерія. Калькуляційний облік полягає в складанні попередніх кошторисів, визначенні затрат на конкретну дату, розробці механізму контролю за затратами, їх зміні, виявленні позитивних і негативних відхилень від попередньо складених кошторисів, здійсненні оперативного аналізу виявлених відхилень і в організації регулювання затрат виробництва. Початок створення калькуляційної бухгалтерії відносять до кінця XIX - початку XX ст. В цей час загальна тенденція зводилася до того, щоб на базі існуючої бухгалтерії створити дві окремі, самостійні частини - фінансову і калькуляційну.

Якщо калькуляційний (виробничий) облік був зорієнтований на технічний бік та методику відображення затрат на виробництво, обчислення собівартості продукції, то управлінський облік - на аналіз ситуацій, прийняття рішень на основі використання ЕОМ, вивчення запитів користувачів інформації. Він характеризує використання ресурсів, формування собівартості, аналіз відхилень від норм затрат. Тобто управлінський облік перетворився в активний інструмент оптимізації виробництва, а створення калькуляційної бухгалтерії стало передумовою виникнення управлінського обліку.

Цінним для управлінського обліку є те, що він перейняв із калькуляційної бухгалтерії завдання, які зводяться до сприяння ефективному управлінню виробництвом, тобто забезпечення управління оперативно-аналітичною інформацією, утримання о полі контролю всіх виробничих структурних підрозділів, формування затрат, забезпечення інформацією внутрішніх користувачів.

Більшість авторів початок становлення та розвитку управлінського обліку пов'язують з повоєнним періодом. Саме з цього часу бухгалтерський облік почав активно брати участь у формуванні та здійсненні управлінської політики. При цьому до функцій бухгалтера додалися функції, пов'язані з інформаційним забезпеченням управління: інформаційне забезпечення прогнозування, розробка альтернатив для прийняття рішень, забезпечення процесу управління Інформацією про затрати та фінансові результати для контролю за їх величиною

Появу управлінського обліку в американській економіці пояснюють тим, що традиційні методи виробничого (калькуляційного) обліку перестали відповідати вимогам управління. Пов'язано це було, по-перше, з розвитком науково-технічного прогресу, соціально-економічними протиріччями, що постійно загострювалися, зовнішньою та внутрішньою конкуренцією, інфляцією долара, величезними масштабами виробничих затрат і, по-друге, з кризою економіки, жорсткою конкуренцією, труднощами, які виникали на ринках збуту. Це зумовило формування інформації для вирішення принципово нових проблем, не характерних для традиційного бухгалтерського обліку, а саме: складання попередніх кошторисів, організації оперативного обліку й аналізу, дослідження поведінки затрат та встановлення причин відхилень виробничих затрат від попереднього кошторису, розроблення варіантів управлінських рішень та вибору найбільш вигідних із них. Поступово методи і технічні прийоми виробничого обліку почали все більше відповідати вимогам управління, у зв'язку з чим термін «виробничий облік» був замінений терміном «управлінський облік».

Таким чином, управлінський облік виник через певні недоліки в традиційній бухгалтерії. Вчені вважали, що бухгалтерська звітність непридатна для управління підприємством, бо вона спрямована в минуле, внаслідок чого позбавлена оперативності.

Ч. Гаррісон зробив відкриття, створивши систему «стандарт-кост», яка передбачала складання попередньої калькуляції та жорстке нормування майбутніх затрат. Значний внесок у розвиток системи обліку в цей період зробили інженери, які спрямували свої зусилля на підвищення ефективності виробничих процесів та стандартизацію операцій. При цьому стандарти контролю якості матеріальних і трудових затрат будувалися на визначенні найбільш раціонального шляху здійснення операцій. Це зумовило створення нової системи - стандарт-кост-і її широке використання вже

1 2 3 4 5