Этика как наука

Етика як наука

 Поняття добра і зла, моралі і моральності, етики є одними із самих розповсюджених у мові, і в той же час одними із самих багатозначних і невизначених.   Моральні проблеми при цьому з'являються одними з найважливіших для людини.  

Так, великий німецький філософ І. Кант писав, що «всі інтереси мого розуму (і спекулятивні і практичні) поєднуються в наступних трьох питаннях:

  1. Що я можу знати?
  2. Що я повинний робити?
  3. На що я можу сподіватися?»[1] .  

Перше питання гносеологічний і зважується чистим спекулятивним розумом.   Друге питання моральний і зважується чистим практичним розумом.   Першому питанню присвячена, як багато хто вважають, головна робота Канта – «Критика чистого розуму», що представляє собою дуже глибока і складна філософська праця.   Другому питанню присвячені в Канта «Критика практичного розуму» і ін. етичні роботи.   Але сам Кант віддавав перевагу чистому практичному розуму перед чистим спекулятивним розумом, тобто етика по ньому має визначену першість перед гносеологією.   «Отже, у з'єднанні чистого спекулятивного розуму з чистим практичним в одне пізнання чистий практичний розум  має першість, якщо припустити, що це з'єднання не випадкове і довільне»[2] .   Таким чином, складна гносеологія Канта може бути розглянута як введення в етику.

Геніальний художник і великий мораліст Л. Н. Толстой писав: «Ми всі звикли думати, що моральне навчання є сама вульгарна і нудна річ, у якій не може бути нічого нового і цікавого; а тим часом усе життя людська, із усіма настільки складними і різноманітними, удаваними незалежними від моральності діяльностями, - і державна, і наукова, і художня, і торгова – не має іншої мети, як більше і більше з'ясування, твердження, спрощення і загальнодоступність моральної істини»[3] .

Отже, що таке мораль, моральність, етика?  Найпростіше дати визначення етики.   Етика є навчання про мораль.   Мораль з'являється предметом етики.   Етика виникає в лоні філософії й існує по дійсний час як філософське навчання і філософська навчальна дисципліна.   Засновником етики визнається великий давньогрецький філософ Сократ (469-399 до н. е. ).   Найбільшими етиками в історії людства були Платон (428-328 до н. е. ), Аристотель (384-322 до н. е. ), Сенека (4 до н

е. – 65 н. е. ), Марко Аврелий (121 – 180), Августин Блаженний (354 – 430),  Б. Спиноза (1632 – 1677), И. Кант (1724 – 1804), А. Шопенгауер (1788 – 1860), Ф. Ницше (1844 – 1900), А. Швейцер (1875 – 1965).   Етикою займалися усі великі російські мислителі.   Найбільш значні роботи з етики залишили св. Тихон Задонський (1724 – 1783), св. Феофан Затворник (1815 – 1894), Ул. С. Соловйов (1853 – 1900), Н. А. Бердяєв (1874 – 1948), Н. О. Лосский (1870 – 1965). Світове значення придбали моральні ідеї Ф. М. Достоєвського і Л. Н. Толстого.

На розвиток моралі й етики величезний вплив зробили ідеї моралістів, тобто людей нові моральні заповіді, що пропонує, більш глибоке розуміння відомих моральних принципів.   До числа  великих моралістів людства варто віднести Мойсея, Будду, Конфуція, Ісус, Мухаммеда.

Існує, однак,

1 2 3 4 5