Философия образования XXI века

Становлення створеної наприкінці XX століття Академії педагогічних наук України відбувалось на перетині двох тисячоліть, а вирішувати їй доводиться науково-педагогічні завдання, що обумовлені століттям XXI. Століттям, яке буквально в усіх сферах життєдіяльності людини і суспільства висуває нові, раніше невідомі завдання. Це ставить перед людиною, а значить і перед освітою – сферою, що готує людину до життя, небачені раніше вимоги, але у той же час створює для освіти нові можливості.

Обумовлено це врешті-решт вступом людства на перетині тисячоліть до нового типу цивілізації, опануванням нового способу та різновиду прогресу.

Окреслимо в найбільш узагальненому вигляді основні загальноцивілізаційні тенденції, що зародилися в останні десятиліття, які будуть стверджуватися в XXI столітті і впливають буквально на всі сфери життєдіяльності людини і суспільства.

Перше. Тенденція до глобалізації суспільного розвитку, яка характеризується такими основними рисами:

- зближенням націй, народів, держав, кроками до створення спільного економічного поля, інформаційного простору і т. п. ;

- все більш тісним зближенням характеру суспільних відносин у різних країнах світу, залежністю значною мірою прогресу кожної країни від здатності спілкуватись із світом, об'єктивною неможливістю країни,

що має неадекватні за характером більшості країн світу суспільні відносини, успішно розвиватись, що унеможливлює тривале існування, а тим більше поділ світу на протилежні соціально-економічні системи;

- небувалим раніше загостренням конкуренції між державами, у вир якої потрапляють крім економічної й інші сфери, що надає процесу глобальних масштабів;

- зміною сутності держави, що змушена передавати частину традиційних функцій об'єднанню держав континентального характеру як, наприклад, Європейський Союз чи загальносвітового – як ООН.

Друге. Набуття людством здатності до самознищення. Історію людства можна розглядати у контексті появи все нових можливостей для знищення людини: від окремих осіб до мільйонів, що в найбільших масштабах було продемонстровано в Другій світовій війні. Але до появи ядерної зброї і глобальних екологічних проблем людство не було здатне до самознищення. З появою такої здатності людство перейшло Рубікон

Збільшення кількості країн, здатних виробляти зброю масового знищення, все більш широке використання критичних, у тому числі екологічно загрозливих технологій. Усе це, помножене на зрослі технічні можливості вчинення терористичних акцій, призводить до зростання технічної вірогідності самознищення людства.

І третя в цьому плані загальносвітова тенденція. Перехід людства від індустріальних до науково-інформаційних технологій, що, на відміну від індустріального виробництва значною мірою базуються не на матеріальній, а на інтелектуальній власності, на знаннях як субстанції виробництва, і визначаються рівнем людського розвитку в країні, станом наукового потенціалу нації.

Суспільство стає все більш людиноцентристським. Індивідуальний розвиток людини, особистості за таких умов стає, з одного боку, основним показником прогресу, а з іншого – головною передумовою подальшого розвитку суспільства. Ось чому найбільш пріоритетними сферами в XXI столітті стають наука – як сфера, що продукує нові знання, та освіта, як сфера, що олюднює знання і насамперед забезпечує індивідуальний розвиток людини.

І тільки та країна, яка спроможеться забезпечити пріоритетний розвиток цих сфер, і зможе претендувати на гідне місце в світовому співтоваристві, бути конкурентноспроможною.

Але завдання полягає не тільки у забезпеченні реальної, а не декларативної пріоритетності освіти. Не менш важливо побудувати освіту в контексті вимог і можливостей XXI століття, тобто осучаснити й модернізувати усі ЇЇ складові ланки.

У XXI столітті освіта постала перед рядом історичних викликів.

Перший. Необхідність забезпечити високу функціональність людини в умовах, коли зміна ідей, знань і технологій відбувається набагато швидше, ніж зміна поколінь людей. Також слід

1 2 3 4 5 6 7