Формы и типы научных исследований

 

 

 

 

РЕФЕРАТ

на тему:

Форми і типи наукових досліджень 

 


Наукове дослідження - це цілеспрямоване вивчення об’єкта чи явища, в якому використовуються методи науки і яке, розкриваючи закономірності розвитку даного об’єкта (явища), формує нове знання про нього, пояснює закони його функціонування і вказує чи передбачає шляхи та форми використання одержаного знання в інтересах суспільства.

Емпіричне дослідження - спрямоване безпосередньо на об’єкт, що вивчається і будується на даних спостереження та експерименту. В процесі емпіричного дослідження встановлюються нові факти, проводиться їх систематизація та узагальнення.

Теоретичне дослідження пов’язане із вдосконаленням та розвитком понятійного апарату галузі науки та спрямоване на пізнання об’єктивної реальності в її зв’язках та закономірностях.

Для сучасних закладів освіти характерними є різні види досліджень, які проводяться:

 • з ініціативи та в інтересах навчального закладу, або зовнішніх організацій;
 • силами навчального закладу, за участю зовнішніх спеціалістів, сторонніми спеціалістами за участю працівників школи;
 • для обґрунтування рішення про розвиток закладу освіти; для реалізації програми розвитку закладу;
 • в обмежених рамках окремих груп і класів;
 • для вивчення певних сфер життя закладу освіти, його діяльності в цілому;
 • для вивчення навчальних закладів міста, області, регіону;
 • в рамках регіональної чи державною системи освіти;
 • в рамках міжнародних дослідницьких проектів.

Основними видами студентської науково-дослідної роботи є:

 1. Дослідження, пов’язані з виконанням навчальних завдань лабораторних робіт, нагромадженням дослідного і експериментального матеріалу для практичних занять, критичним аналізом наукової літератури.
 2. Індивідуальна і колективна робота за навчальними завданнями під час наукових і технологічних практик, яка є основою написання випускних і дипломних робіт.
 3. Науково-дослідна робота у позаурочний час (робота у студентських наукових гуртках, проблемних групах; участь у дослідженнях кафедр, наукових лабораторій тощо).

Для того, щоб бути дослідником і забезпечити високий теоретичний і методичний рівень наукової роботи, необхідно :

 • вміти знаходити нове в наукових явищах, виявляти в них приховані зв’язки та закономірності;
 • оволодіти існуючими науковими поняттями та уявленнями;
 • точно описувати факти та явища з використанням загальноприйнятої термінології;
 • підбирати споріднені факти за їх суттєвими ознаками, групувати їх у відповідності із загальнонауковими правилами;
 • проводити аналіз фактів і явищ, виділяти з них загальне й одиничне, суттєве та другорядне;
 • передбачати тенденції розвитку, можливі зміни досліджуваних явищ та процесів

Науково-дослідна робота може поводитися з використанням таких основних видів наукових досліджень:

1. Колективне. Проводиться у двох формах:

1) як кооперація, коли кожний учасник веде свою тему, а одержані результати надходять у загальний фонд і використовуються колективом у практичній діяльності;

 1. як інтеграція, коли всі учасники працюють над загальною темою, здійснюючи різні варіанти розробок чи експериментів на матеріалі різних навчальних предметів.

2. Комплексне. Таке дослідження спрямоване на різностороннє вивчення досліджуваного процесу в різноманітних аспектах. Проводиться, як правило, у співдружності із різнопрофільними науковими установами та спеціалістами. Таке дослідження забезпечує багатоаспектність вивчення досліджуваного процесу чи явища.

Колективні й комплексні дослідження характеризуються тим, що мають єдину провідну ідею та гіпотезу, загальну теоретичну платформу, єдині принципові підходи до методики дослідження та інтерпретації результатів.

Проведення комплексного дослідження ставить перед його учасниками такі вимоги :

 • ознайомлення з колективно розробленою концепцією про сутність навчально-виховного процесу як цілісного явища;
 • чітке уявлення про основні компоненти та рушійні сили навчально-виховного процесу;
 • визначення місця предмету в загальному комплексному об’єкті дослідження;
 • теоретичне обґрунтування структури основних понять, що досліджуються;
 • виявлення характеру взаємодії основних компонентів, що входять у досліджуваний предмет;
 • визначення рушійних сил досліджуваних процесів;
 • використання адекватних,
1 2

Похожие работы