Формирование и развитие физкультурно-спортивного движения на Буковине во времена австро-венгерской империи

ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО РУХУ НА БУКОВИНІ ЗА ЧАСІВ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ( ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

  Побудова національної системи освіти вимагає від її працівників, а також від громадськості знання досвіду української національної школи, і насамперед – періоду цілеспрямованої українізації школи, у процесі якого були досягнуті певні успіхи у перетворені школи з установи, спрямованої на денаціоналізацію, у навчальний заклад з українським національним духом.

  Це актуалізує історико-педагогічні дослідження у різних галузях освіти України періоду ХІХ – початку ХХ ст. Історично склалося так, що території сучасної Західної України були епіцентром національно-культурного пробудження в означений період, хоча належали у різні роки до інших держав ( Чернівецька обл. входила до складу Австро-Угорської імперії, Львівська обл. – до Польщі тощо).

  Як фахівців у галузі фізичного виховання і спорту нас цікавить історія становлення і розвитку фізкультурного і спортивного руху на українських землях, зокрема на території Західної України.

  Дослідження у даному напрямку, а саме: становлення і розвитку гімнастично-спортивних товариств і об’єднань у різні історичні періоди в окремих регіонах України проводили І. Андрухів, О. Вацеба, М. Баяновська, М.  Пантюк; проблем фізичного виховання в загальному процесі розвитку системи виховання та освіти країни в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. здійснювали Ш. Ганелін, Е. Дніпров, Г. Жураковський, О. Пискунов та ін.

Поряд з цим зауважимо, що деякі важливі для теорії і практики навчання і виховання проблеми залишаються недостатньо розкритими. Одна з них – зміст фізичного виховання і спортивного руху на Буковині за часів панування на цих землях Австро-Угорської монархії. Окремі питання з цього напряму розкриваються у дослідженнях шкільництва на Буковині в означений період авторами О

Пенішкевич, Л. Кобилянською, І. Ковальчук та ін. М. Гуйванюк досліджує діяльність пожежно-гімнастичного товариства "Січ" на Буковинських землях та у Галичині у ХІХ – на поч. ХХ ст. Відтак відсутня цілісна картина фізкультурно-спортивного руху на Буковині за часів її знаходження у складі Австро-Угорської імперії.

 Метою нашого дослідження обрали - визначити зміст і форми фізкультурно-спортивного руху на Буковині у ХІХ – на початку ХХ ст.

У ході роботи вирішувались наступні завдання:

  1. Дослідити становлення і розвиток фізичного виховання як навчального предмету у початкових та середніх закладах освіти Буковини того часу;
  2. Визначити основні напрями діяльності спортивних товариств нашого краю у ХІХ – на початку ХХ ст.

Для розв’язання поставлених завдань був зроблений аналіз матеріалів періодичної преси, архівних джерел - документів закладів освіти, позашкільних закладів тощо.

Наприкінці ХVІІІ ст. Галичина з-під польської влади, а Буковина з-під молдавської, перейшли до Австрії. Галичина перейшла у 1772 р. , Буковина – у 1775 р. Тоді ж почали створюватись на Буковині перші школи, "щоб ширити просвіту між інтелігенцією і народом" [7]. Школи відкривались переважно по містах і були німецькомовними, у малочисельних сільських школах викладання відбувалось румунською та німецькою мовами. Для українців, що переважно складали сільське населення краю, іншомовні школи були ворожими. Вони створювали свої школи - "дяківки", тобто такі, де навчання проводив дяк. Оскільки

1 2 3 4 5

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные