Формирования и развития страхового рынка в Украине

видання з питань страхування. Стали регулярно проводитися навчання, у тому числі й за участю інозе­мних фахівців.

У 1999 році було створено Асоціацію актуаріїв. Відповідні підрозділи ЛСОУ почали регулярно виконувати аналітично-методичні функції.

У цілому перша Програма дала змогу комплексно підійти до подальшого розвитку страхового ринку в усіх головних аспектах і напрямках, хоча окремі її позиції так і не було втілено в життя. Отже, упровадження цієї Програми сприяло розвитку страхового ринку як системи, усі ланки якої становлять єдине ціле.

Утім, життя настійливо вимагало подальшого вдосконалення загальної стратегії страхування. Тому на початку 2000 року ЛСОУ приступила до створення нової комплексної програми. Пі­сля тривалих найширших дискусій у колах владних структур, се­ред страховиків та науковців документ було подано до Кабінету Міністрів і після доопрацювання 2 лютого 2001 року затвердже­но ним як Програму розвитку страхового ринку України на 2001—2004 роки (далі — Програма).

Нова Програма, як і попередня, передбачає, що буде прийнято цілу низку законодавчих і нормативних актів, насамперед новий Цивільний кодекс. Важливо також ухвалити ще й такі закони: «Про договір страхування» та «Про порядок здійснення обов'яз­кового страхування»

Намічено посилити законодавче поле зі страхування від стихійного лиха, техногенних аварій та катаст­роф, а також зі страхування експортно-імпортних операцій.

Щоб підвищити фінансову надійність страховиків, потрібно створити законодавче підґрунтя, по-перше, для розміщення тим­часово вільних коштів, а по-друге, для підвищення статутного фонду до 1 млн євро в 2004 році. Для страховиків, що займають­ся страхуванням життя, — 1,5 млн євро. Звичайно, слід очікува­ти, що Постанова про розміщення тимчасово вільних коштів до­поможе страховикам ефективніше розпоряджатися страховими резервами, маючи гарантії держави. Великі надії покладаються також і на посилення державного нагляду за страховою діяльніс­тю. Адже оперативний контроль фінансових показників дасть змогу державним службам відстежувати кожну операції, викону­вану страховою компанією, і завдяки цьому постійно впливати на діяльність страховиків, а при потребі зупиняти операції, не прийнят­ні з погляду державного органу управління. Багато уваги приді­лено роз'яснювальній роботі, що має на меті впроваджувати страхування серед населення та юридичних осіб. Визначено та­кож завдання у сфері підготовки кадрів і розвитку науково-дослідної бази.

Загалом зазначені заходи створили передумови для сталого розвитку страхової справи в Україні. Цей висновок підтверджує табл. 1.

Таблиця 1 ДИНАМІКА РОЗВИТКУ

СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ ПРОТЯГОМ 1995—2000 років

Показники

1995

1996

1997

1998

1999

2000

96/95

97/96

98/97

99/98

2000/99

Страхові премії

 млн грн

244

318

408

789

1164

2138

1,30

1,28

1,93

1,48

1,84

У тому числі з майнового страхування

*

117

221

1 2 3 4 5 6 7 8