Формы и методы социальной работы

План

  1. Класифікація методів соціальної роботи.
  2. Індивідуальна робота.
  3. Групова робота. Груповий догляд.
  4. Робота у громаді.
  5. Професійні межі застосування методів і форм соціальної роботи.
  6. Особливості командної роботи.

 

1

 Класифікація методів соціальної роботи.

Методи соціальної роботи - це конкретні способи, прийоми та операції, які застосовуються для досягнення індивідуальних чи суспільних позитивних змін. Уся сукупність методів, які використовують у соціальній роботі, може бути класифікована на 2 групи - теоретичні та практичні.

Теоретичні (загальнонаукові) методи:

аналіз – це метод дослідження, що полягає в мисленому або практичному розчленуванні цілого на складові частини;

синтез – є протилежним за своєю суттю до аналізу;

індукція, як один із методів пізнання, є формою логічного умовиводу, де на підставі знання про окреме робиться висновок про загальне;

дедукція – метод дослідження, який полягає в переході від загального до окремого, тобто, на підставі загального правила з одних положень, як істинних, виводиться нове істинне положення;

спостереження – це навмисне і цілеспрямоване сприймання дійсності, може бути простим (звичайним) і складним (співучасним, безпосереднім);

експеримент, як один з основних методів наукового дослідження явищ дійсності, дозволяє робити це в контрольованих, керованих умовах і служить критерієм істинності наукового пізнання в цілому;

аналогія – це логічний умовивід, у якому від схожості предметів за одними ознаками роблять висновок про можливу схожість цих предметів за іншими ознаками;

моделювання – метод дослідження явищ і процесів, який базується на заміні конкретного об’єкта досліджень (оригінала) іншим, подібним до нього (моделлю).

Практичні (спеціальні) методи - це сукупність специфічних технологій, процедур і способів діяльності, за допомогою яких здійснюється соціальна робота. У залежності від спрямованості, мотивів, способів впливу соціального працівника на клієнта, спеціальні методи поділяють на три підгрупи: а) соціально-економічні; б) організаційно-розпорядчі; в) психолого-педагогічні.

Соціально-економічні методи – це сукупність способів, які застосовують фахівці для впливу на матеріальні, національні, сімейні та інші інтереси і потреби клієнтів. До цих методів належать:

фінансова допомога – це повне або часткове відшкодування втраченого заробітку або надання додаткової допомоги до вже існуючих джерел життєвих засобів існування. Різновидами фінансової допомоги є: трудова допомога - виплати, які надає працівникові підприємство із фонду соціального страхування з метою відшкодування тимчасово втраченого заробітку у зв’язку із втратою (допомога з тимчасової непрацездатності, допомога у зв’язку з вагітністю та пологами); соціальна допомога - регулярні (щомісячні) виплати, які призначаються у відповідності до закону, перш за все, непрацездатним громадянам, що не працюють і не мають права на трудову пенсію, виплати здійснюються із спеціальних державних фондів; сімейна допомога - це виплати сім’ям у зв’язку із додатковими витратами на утримання і виховання неповнолітніх дітей, які фінансуються спеціальними фондами (соціальна пенсія на дитину-інваліда, допомога у зв’язу із доглядом дитини до досягнення нею трирічного віку, допомога одиноким матерям, допомога на дітей військовослужбовців строкової служди

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Похожие работы