Функции социального обеспечения

 КОНТРОЛЬНА  РОБОТА

на тему:

“Функції соціального забезпечення”

 ПЛАН

1. Поняття і принципи соціального забезпечення

2. Соціальне законодавство України, особливості його застосування 

3. Правові форми і види соціального забезпечення

4. Права громадян на соціальний захист і основні форми його забезпечення

Використана література

1. Поняття і принципи соціального забезпечення

Офіційно термін “соціальне забезпечення” закріплений у між­народному Пакті про економічні, соціальні і культурні права, прийнятому Генеральною Асамблеєю 00Н 16 груд­ня 1966 року. У ньому, зокрема, говориться про те, що держави, які беруть участь у цьому Пакті, Визнають пра­во кожної людини на соціальне забезпечення, що вклю­чає соціальне, страхування. [1]

Термін “соціальний захист” нале­жить до функції держави, що означає турботу про ма­теріальне забезпечення непрацездатних громадян.

статус визначений Указом Президента України від 30 серпня 2000 року.

Соціальний захист - це система державного гарантування прав громадян України на матеріальне забезпечення їх у разі повної, часткової  або  тимчасової  втрати  працездатності,  втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках,  передбачених  законодавством України.

   Соціальний захист    забезпечується    на    основі загальнообов'язкового  державного  соціального  страхування, створення  мережі державних, комунальних, приватних закладів охорони здоров'я, догляду за непрацездатними та соціального забезпечення, інших організаційних та фінансових заходів, що здійснюються безпосередньо державою, сприяння здійсненню таких заходів громадськими та іншими недержавними організаціями

Для здійснення цієї функції створений спеціальний орган державної виконавчої влади — Міністерство праці та соціальної політики України. Його

Соціальний захист  населення  України  здійснюється  за наступними принципами:

  • визнання соціального  захисту  пріоритетним   напрямом діяльності суспільства і держави;
  • законодавче визначення основних соціальних гарантій;
  • загальнодоступність і  гарантований  рівень  соціального забезпечення найнагальніших життєвих потреб для всіх громадян;
  • законодавчо встановлений  розподіл  відповідальності  між державою,  роботодавцями  та  працівниками щодо забезпечення гарантій по соціальному страхуванню;
  • визначення рівня наданих гарантій на підставі соціальних нормативів;
  • забезпечення непрацездатному населенню рівня життя, який відповідає встановленному законом прожитковому мінімуму;
  • відповідність основних засад соціального  захисту  рівню соціальноекономічного розвитку держави.

 2. Соціальне законодавство України,

особливості його застосування

Законодавство України про  соціальний  захист  населення базується на Конституції України.

Основу законодавства про соціальний захист становить цей Кодекс. Інші закони України з питань  соціального  захисту видаються відповідно до цього Кодексу.

Актами законодавства про соціальний захист також є укази Президента України та постанови Кабінету Міністрів України з відповідних питань. У випадку, коли указ Президента України або постанова Кабінету Міністрів України суперечать положенням цього Кодексу чи іншому законові, застосовуються відповідно положення цього Кодексу або закону.

Міністерства, відомства, інші центральні органи державної виконавчої влади України можуть видавати акти, що регулюють питання соціального захисту, лише у випадках і  в  межах, передбачених  цим  Кодексом,  законами  та  іншими  актами законодавства про соціальних захист.

Чинні міжнародні договори з питань соціального захисту, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Якщо міжнародним договором України, ратифікованим у формі Закону, встановлено інші правила, ніж ті,  що  передбачені законодавством України про соціальний захист, діють правила міжнародного договору.

   Соціальне законодавство інших країн застосовується в Україні у випадках, передбачених міжнародними договорами України та

1 2 3 4

Похожие работы