Функции социологии как науки

План

Функції соціології як науки.  

ТЕОРЕТИЧНО-ПІЗНАВАЛЬНА ФУНКЦІЯ. .  

ПРАКТИЧНО-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНА ФУНКЦІЯ. .  

СВІТОГЛЯДНО-ІДЕОЛОГІЧНА ФУНКЦІЯ. .  

ГУМАНІСТИЧНА ТА КУЛЬТУРНА ФУНКЦІЇ 

ОПИСОВА ФУНКЦІЯ. .  

ІНФОРМАЦІЙНА ФУНКЦІЯ. .  

ПРОГНОСТИЧНА ФУНКЦІЯ. .  

КРИТИЧНА ФУНКЦІЯ. .  

ФУНКЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ. . .  

ФУНКЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

.  


Функції соціології як науки

Будь-яка гуманітарна наука виконує низку специфічних та універсальних функцій, які можна об'єднати у дві групи — пізнавальну (гносеологічну) та соціальну. Завдяки реалізації пізнавальних функцій стають доступнішими відомості про певні сторони життя соціальних об'єктів, їх властивості, відносини, а соціальна функція дає змогу опти-мізувати процеси, відносини, зв'язки.

Зв'язок соціології з життям суспільства, основні завдання, які вона ставить перед собою, реалізуються через ЇЇ основні й допоміжні функції. У соціологічній літературі по-різному підходять до їх тлумачення та визначення кількості. Одні вчені головними функціями соціології вважають пізнавальну, практичну та ідеологічну, інші — пізнавальну, прогностичну, соціального проектування і конструювання, організаційно-технологічну, управлінську та інструментальну.

Відсутність серед учених єдиного погляду на класифікацію функцій соціологічного знання пов'язана насамперед зі складною структурою та значною кількістю завдань, які соціологія повинна вирішувати, а також із різноманітністю соціальної дійсності, яку вона вивчає.

Синтезувавши різні підходи, доцільно вести мову про такі найважливіші функції соціології:

— теоретично-пізнавальна (пов'язана з вивченням закономірностей соціального розвитку, тенденцій зміни різних соціальних явищ і процесів);

— практично-перетворювальна (завдяки їй відбувається участь соціології у виробленні практичних рекомендацій та пропозицій щодо поліпшення ефективності управління різними соціальними процесами);

— світоглядно-ідеологічна (зумовлена участю соціології у формуванні наукової ідеології).

Крім того, як й інші науки, соціологія виконує деякі специфічні функції: прогностичну, гуманістичну, просвітницьку, інструментальну, соціально-технологічну.

ТЕОРЕТИЧНО-ПІЗНАВАЛЬНА ФУНКЦІЯ

Ця функція спрямована на вироблення нового соціологічного знання і реалізується у таких аспектах:

1. Соціологія нагромаджує знання, систематизує їх, робить висновки про закономірності розвитку суспільства, розкриває джерела і механізми функціонування, розвитку соціальних процесів і явищ.

2. Соціологічні теорії дають науково обґрунтовані висновки щодо розуміння перспектив розвитку як суспільства загалом, так і його окремих сфер, вказують реальні шляхи та методи наукової перебудови світу.

3. Соціологія здійснює теоретичний аналіз пізнавальної діяльності суспільства, виявляє нові закономірності й тенденції, виробляє теорію і методологію соціологічного пізнання дійсності.

4. Соціологічні дослідження виконують інформаційні завдання, що дає змогу одержати первинні дані про індивідів та

спільноти, їх потреби, інтереси, ціннісні орієнтації, мотиви, факти реальної поведінки, громадську думку тощо, тобто створюють інформаційну базу для пізнання соціальної дійсності.

ПРАКТИЧНО-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНА ФУНКЦІЯ

Тісно пов'язана з теоретично-пізнавальною. Єдність теорії та практики — характерна риса соціології. Практична її функція виявляється насамперед у тому, що вона виробляє науково обґрунтовані прогнози стосовно розвитку суспільства, які є основою перспективних планів соціального розвитку, скажімо, держави,

1 2 3 4