Функции старославянизмов в библейских произведениях И.Я.Франко (на материале поэм «Моисей» и «Иван Вышенский»)

Старослов’янізми прийшли до лексичного складу східнослов’янських мов від старослов’янської мови – «першої писемно зафіксованої слов’янської літературної мови, створеної Кирилом і Мефодієм на базі одного з праслов’янських діалектів – солунського – для репрезентації слов’янською мовою богослужбових і канонічних книг» [8, 640] і в українській мові є одним із джерел її лексичного збагачення і стилістичного урізноманітнення.

Проблеми семантичних змін і необхідність вивчення лексичних груп у їх взаємозв’язках і співвідношеннях були висунуті у семасіологічних працях О. О. Потебні «Из записок по русской грамматике» (1958), у розвідках М. М. Покровського «Семасиологические исследования в области древних языков» (1895), що базуються на порівняльно-історичному дослідженні.

Термін «лексична система мови» у науковий обіг введений Л. В. Щербою, який говорить про слово (категорію мови) як систему «Языковая система и речевая деятельность» (1974). Визначення лексико-семантичної системи мови одним із перших подав В. В. Виноградов. Він визначив спільні ознаки, на основі яких слова об’єднуються в групи «Основные типы лексических значений слова» (1953).

У сучасній лексикології думку про про необхідність і доцільність системного аналізу лексики можна вважати загально визнаною, оскільки на лексичному рівні, як і на інших рівнях  (фонетичному, морфологічному, синтаксичному) мова системно організована.

Д. М. Шмельов відзначає: «За останній час . .

застосування нових методів дослідження лексики (основаних на визнанні її системного характеру) привело до успішного аналізу окремих груп слів, встановлення різних типів взаємовідношень, які існують між різними значеннями, різних типів самих лексичних значень»[11, 12].

Проте, як відомо, лексична система, на відміну від фонологічної і морфологічної, характеризується незамкненістю, рухливістю меж, великою кількістю одиниць, що знаходяться у взаємозв’язку, тому відношення лексики як системи, у порівнянні з граматичною або фонологічною системами, набагато складніше [11, 13].

У мовознавстві залежно від обраних критеріїв виділяються різні групи слів (тематичні, лексико-семантичні, поняттєві поля, семантичні мікрополя), тобто визначаються різні групи лексики, що об’єднують слова «за ознакою їх смислової віднесеності до єдиної сфери понять» [11,14].

Суттєвим при оцінці лексики як системи є положення, висунуте Д. М. Шмельовим про різний характер системних зв’язків у середині різних лексичних груп і у зв’язку з цим про можливість багатьох підходів до аналізу лексичних одиниць .

Тематична група – найбільш розповсюджений спосіб об’єднання слів. У його основі лежать екстралінгвальні зв’язки між предметами і явищами дійсності, об’єднання слів проходить на основілогіко-предикативної спільності. На думку деяких дослідників, тематичні групи не є категоріями мовними – в них відсутні синонімічні зв’язки між компонентами. Вони не є структурними одиницями мови.

Починаючи з 60-х років, особливий інтерес у мовознавстві виявлявся до лексики, об’єднаної спільним змістом. До цього вивчення тематичних груп обмежувалось, за словами Г. А. Уфимцевої, «інвентаризацією» лексики, завдання « розкриття семантичних зв’язків слів» при цьому навіть не ставилося [9, 133]. Найбільш значними у цій галузі є дослідження О. М. Трубачова «Ремесленная термінологія в славянских языках» (1966), М. І. Толстого «История и структура славянских литературных языков» (1988).

Багато дослідників використовують тематичний опис словникового складу, незважаючи на відсутність власне мовних показників для проведення загального огляду лексики, установлення зв’язків між словами і позначуваними явищами, визначення питомої ваги цих груп у словниковому запасі мови, їх росту або

1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные