Глобальная сеть правовой информации GLIN

style="text-align:          SUMMARY DESCRIPTION (опис резюме, обов’язкове поле) — слова і фрази, вибрані з повного тексту і граматично узгоджені для правильного відображення його змісту. Резюме включає номери постанов, статей, та/або розділів і сторінок, на яких розміщено текст;

 PUBLICATION SPECIFICS (характеристики публікації, необо¬в’язкове поле) — додаток, екстраординарний випуск, перша сек¬ція тощо;

 STATUS (статус, необов’язкове поле) — наприклад, «Amends» (вносить поправки), «Regulates» (регулює), «Repeals» (анулює), «Amended by» (змінюється), «Regulated by» (регулюється), «Repealed» (анулюється);

 REFERENCE (посилання, необов’язкове поле) — наприклад, «Jurisprudence» («юриспруденція»), «Case law» («судова справа»), «Legislative Background» (пояснення), «Literature» (література), «Other Language Version» (версії іншими мовами);

 GLIN THESAURUS — терміни з тезауруса GLIN.

Крім операцій з нормативними актами, членам GLIN також надається можливість вводити, шукати та оновлювати резюме правових документів (Legal Writings), до яких відносять статті з оглядом законів, звіти, думки, коментарі. Для систематизації матеріалів такі документи повинні, де це можливо, мати зв’язок з основними документами, вже розміщеними у GLIN, шляхом вказівки унікального номера резюме закону. При цьому для підтрим­ки цілісності матеріалів окремої країни дозволяється встанов­лювати зв’язок тільки з резюме законів цієї країни (навіть якщо документ стосується законодавства інших країн).

GLIN — реквізити правових документів

Для зберігання правових документів у GLIN передбачено такі реквізити:

  PUBLICATION COUNTRY/ENTITY (обов’язкове поле) — назва країни або установи, де було опубліковано документ;

  PUBLICATION LANGUAGE (обов’язкове поле) — мова публікації;

  IID(S) OF LEGAL SUMMARY(IES) TO BE ASSOCIATED (ідентифікатори резюме, що пов’язані з документом, необов’яз¬кове поле) — унікальний номер, який ідентифікує певний запис і автоматично присвоєний цьому запису у процесі його створення;

  NAME OF PUBLISHING ORGANIZATION (назва організації-видавця, необов’язкове поле) — назва державної, академічної або приватної установи, яка видала публікацію;

  PUBLICATION NAME (назва публікації, необов’язкове поле) — назва журналу, бюлетеня, звіту, газети або монографії, що містить цей документ;

  PUBLICATION SPECIFICS (характеристики публікації, необо¬в’язкове поле) — спеціальні характеристики видання (період пуб¬лікації, якщо точна дата невідома, номер тому або випуску);

  PUBLICATION DATE (дата публікації, обов’язкове поле) у форматі DD/MM/YYYY («день/місяць/рік»). Якщо документ опубліковано у квартальному, сезонному або періодичному виданні (за кілька місяців), вказується дата першого дня місяця, в якому видано публікацію;

  TITLE OF LEGAL WRITING (заголовок документа, обов’яз¬кове поле); AUTHOR (автор, обов’язкове поле) — ім’я та прізвище автора (авторів);

  PDF (необов’язкове поле) — посилання на повний текст документа у pdf-форматі. Назва файла складається з двохсимволь¬ного коду країни за стандартом ISO, символів «lw» («legal writing»), дати публікації у форматі DDMMYYYY та порядкового номера документа з даною датою публікації у базі даних; URL (необов’язкове поле) — адреса тексту документа у WWW у форматі URL;

  SUBJECT TERMS (тематичні терміни, обов’язкове поле) — слова і фрази з GLIN THESAURUS, присвоєні резюме згід¬но з ієрархіч¬ними зв’язками та відповідністю;

  SUMMARY DESCRIPTION (опис резюме, обов’язкове поле)

1 2 3 4

Похожие работы