Глобальная экологическая безопасность

Зміст 

Вступ.

Інтеграція економічних і екологічних концепцій у стратегії глобального розвитку

Вплив глобальних трансформацій на розвиток системи міжнародної екологічної безпеки

Глобалізація та регіоналізація механізмів міжнародної екологічної безпеки.

Глобальна екологічна інтеграція і кооперування.  


Вступ

Глобальний світовий дім «без стін» може виявитись нездат­ним забезпечити основні права людини для всіх людей світу. Саме в цьому головна проблема нової ери глобалізації. Чи має людство вихід з цього глухого кута? Очевидно, що має. Але при цьому потрібне головне — будувати глобальний світовий дім не від прибутку і долара, а від людини і для людей. Новий глобаль­ний дім повинен стати духовним храмом, а не храмом матеріаль­ного перенасичення. Це єдина альтернатива людства, якщо воно вважає себе єдиною сім'єю в Космосі.

Світове людство, що пережило в XX столітті потрясіння двох світових воєн, холодну війну і загрозу ядерного апокаліпсису, екологічні катастрофи, вступає в нове тисячоліття, в еру глоба­лізації зі своїми старими соціальними хворобами, серед яких — бідність, безробіття, злочинність, тероризм, корупція, наркома­нія, демографічні провали, СНІД-епідемії, неконтрольована міг­рація людей. Наростає їх руйнуюча сила. Людина втомилась від цих соціальних хвороб, які є результатом соціального і економі­чного нерівноправ'я, політичної, расової, національної і релі­гійно-міжконфесійної нетерпимості. Глобалізація соціальних і економічних проблем породила глобалізацію організованої зло­чинності.

Прагнучи ввести глобалізацію в позитивне русло і розгля­даючи її як процес формування загальносвітових принципів життєвлаштування людини внаслідок стрімкого розвитку транснаціо­нального фінансово-інформаційного простору на основі новітніх високих технологій, ООН визначила декілька основних тенденцій, які впливають на криміналізацію людського співтовариства.

Перша — розвиток сучасної ліберальної демократії веде до за­гострення нових протиріч і до конфліктів між людьми на полі­тичній, економічній, релігійній, етнічній і територіальній основі. Результат цих конфліктів — насильство над людьми. Вже сього­дні в світі 25 млн. біженців

Щорічно в світі пересуваються від 1 до 5 млн. нелегальних емігрантів.

Друга тенденція — пануючий з 70-х років економічний лі­бералізм призвів до поглиблення соціально-економічного розколу людей в національних суспільствах, у націях-державах. Національні і міжнародні олігархи захопили майже весь при­буток, зросла частка бідних прошарків населення, зросло без­робіття, зубожіння, безпритульність дітей, алкоголізм, нарко­манія, злочинність. За даними ООН, більше як 2 млрд. , людей в світі живуть в абсолютних злиднях. Це є глобальна людська бомба.

Третя тенденція — інтеграція світової економіки в глобальну веде до втечі капіталів із відсталих країн, до втечі кваліфікованої робочої сили і інтелекту націй у передові країни. Людські спіль­ноти відсталих країн збіднюються, деградують, зростає вплив злочинних організацій. Криміналізується влада. Формуються олі­гархічні клани на базі корумпованого державного апарату з вузь­ким прошарком національних олігархів-бізнесменів і представ­ників міжнародних фінансових організацій. Держави втрачають суверенітет, а громадяни — права людини. Вони опиняються в криміналізованому оточенні, яке набуває глобального характеру. Іде процес тіньовізації економіки. Народне підприємництво при­душується. Економічна ініціатива, економічна свобода і економі­чна демократія стають пустими фразами. Іде небачена глобальна трансформація ринків робочої сили, яка переміщається з вироб­ничої сфери в сферу обслуговування. Працівники втрачають зар­плату, робочий час, профспілки втрачають можливості захища­ти їхні інтереси, втручатись у

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Похожие работы