Глобальные и локальные сети в государственном управлении, их структуры и технология использования

та фірм, можуть користуватися статистичними даними різ­них країн, регіонів, працювати з бібліотечними фондами та зві­тами науково-дослідних інститутів тощо. В інформаційних систе­мах державного менеджменту можна використовувати мережу Relcom (для держав СНГ).

Мережа може працювати в трьох режимах: простому, файл-сервер, клієнт-сервер. В умовах простого режиму в мережу об'єднуються тільки автономні станції, які обмінюються між со­бою файлами даних, програм і текстів. Режим файл-сервер пе­редбачає наявність у мережі процесора, який реалізує мережеві програми і розподіляє ресурси між робочими станціями. Режим клієнт-сервер передбачає організацію мережі з виділеним проце­сором, на якому фізично реалізується серверний процес, а решта процесорів є клієнтами (робочими станціями). При технології клієнт-сервер використовуються мережні СУБД, які мають спе­ціальну мову структурованих запитів (наприклад SQL). Архітек­тура клієнт-сервер дає змогу підвищити продуктивність роботи мережі, максимально використовувати всі обчислювальні ресур­си. Цей режим застосовується під час оброблення маркетингової інформації в корпоративних мережах, у комп'ютерних комплек­сах фірм і підприємств, що базуються на розподіленій обробці даних.  

Рис. 6. 4. Структура глобальної комп'ютерної мережі

Завдяки мережам стала поширеною технологія «електронної пошти», яка забезпечує оперативну передачу різнобічної інфор­мації (текстів, документів, файлів даних, зображень) мережею. Використовуючи цю технологію, державні менеджери можуть передати-одержати плани, звіти про виконання плану

У мережах реалізуються інформаційні технології електронних дощок об'яв, електронної біржі, розподіленої корпоративної обробки даних тощо.

Завдяки комп'ютерним мережам стало можливим викорис­тання технології розподіленої обробки інформації за наявності мережі АРМ.

Однією з характерних рис нової інформаційної технології є організація АРМ персоналу державного менеджменту. Головне призначення мережевих АРМ державних менеджерів — забезпе­чити персонал державного менеджменту новими засобами обчи­слювальної техніки та технології управління, основними можли­востями яких є автоматизоване діалогове виконання функцій дер­жавного управління, інформаційна взаємодія менеджерів різного рівня управління об'єктом та оперативний доступ до даних у роз­поділеній базі даних мережі АРМ (фірми, підприємства). Засоби АРМ дають змогу автоматизувати задачі, що формалізуються, та забезпечують інформаційну підтримку задач, які важко фор­малізувати, та слабоструктурованих даних. До більшості задач державного управління менеджер може вибрати метод розрахун­ку, маніпулювати вхідними та вихідними даними для отримання оптимального результату. Такі можливості особливо суттєві в державному менеджменті, на стан показників якого впливає ба­гато чинників, які важко передбачити в «жорсткому» алгоритмі розрахунків.

Існують два підходи до створення АРМ спеціалістів з марке­тингу: організація автономних АРМ та організація АРМ, об'єд­наних у локальну мережу всього об'єкта. Найбільший ефект у державному управлінні дає функціонування АРМ у мережі — за­безпечується оперативний доступ до даних, які формуються на АРМ спеціалістів різних служб і необхідні для розв'язання задач державного управління.

В існуючих розробках щодо організації мережі АРМ у держав­них установах виділяються три рівні управління: нижній, серед­ній та вищий. Виходячи з принципів функціонального розподілу інформації кожен рівень потребує різної інформаційної підтрим­ки й програмно-технологічних засобів.

На першому рівні організуються АРМ персоналу управління державних установ регіонального рівня, формується фактична інформація про виконання планів.

На другому рівні організуються АРМ менеджерів на рівні мі­ністерств, на яких формується нормативно-планова, директивна (прогнозна), звітна інформація, розв'язуються задачі та реалізу­ються функції управління.

На третьому рівні організуються АРМ найвищого рівня — ад­міністрації президента. Керівництво використовує узагальнену інформацію

1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные