Глобальные и локальные сети в государственном управлении, их структуры и технология использования

яка заснована на гіпертекстовій логіці перегляду до­кументів. Гіпертекст — це багатовимірний текст, що може місти­ти посилання різного напрямку або покажчики (адреси) на інші документи та посилання. За такими принципами, наприклад, по­будований HELP Microsoft. Нова організація документів - гіпермедіа — дає можливість з'єднувати не тільки слова, а й рисун­ки, звуки або файли будь-якого типу даних. Для створення гіпер-текстових або гіпермедіа-документів існує спеціальна мова гіпер-текстової розмітки HTML.

Гіпермедіа-посилання, присутні на сторінці WWW, описують місцезнаходження документа (URL), який програма-броузер по­винна відобразити на екрані. URL (UNIFORM RESOURS LOCA­TOR) — уніфікований покажчик ресурсів, який дає змогу броузе­ру перейти безпосередньо до файла, що знаходиться на будь-якому сервері мережі. Фактично, URL — це адреса сторінки WWW. Усі URL мають однаковий формат: 

Наприклад: 

У табл. 6. 2 наведено основні типи даних, що застосовуються у WWW.

Сучасні локальні мережі дозволяють створювати WWW — подібні системи всередині окремих корпорацій. Для цього необ­хідна тільки наявність внутрішньої локальної мережі з TCP/IP протоколом. Така технологія створення Internet — подібних ло­кальних систем — має назву Intranet.

Таблиця 6. 2 

Тип даних

Розширення файла

Опис

Звук

*. wau

Файл Microsoft Windows із хвильовим образом звуку

*. mid

Звуковий файл формату MIDI

*. snd

Звуковий формат, що використову­ється в UNIX

*. au

-//-

Зображення

*

gtf

Графічний файл GIF

*JPg

Графічний файл JPEG

*. tif

Графічний файл TIFF

Відео

*. mpg

Відеокліп

*. mov

Відеокліп

*. avi

Відеокліп

Для роботи з WWW використовуються спеціальні програ­ми — WEB-броузери, які створюють команду, пересилають її на сервер та отримують відповідь. Оброблення даних у http склада­ється з чотирьох етапів: відкриття зв'язку, пересилання повідом­лень запиту, пересилання даних відповіді та закриття зв'язку. Найбільш поширені Web-броузери: Microsoft Internet Explorer та Netscape Navigator.

Для завантаження потрібної Web-сторінки необхідно ввести її адресу. За допомогою меню Файл цю сторінку можна зберегти на своєму диску або вивести на принтер.

Пошукові системи Web-сторінок.

Пошукові системи поділя­ються на тематичні (класифікатори) та індексні системи пошуку.

Тематичні системи пропонують користувачам список катего­рій, в якому Web-сторінки впорядковуються за ієрархічною схемою. Переміщуючись деревом каталогів, можна послідовно обмежити область пошуку й у результаті отримати список по­силань на WEB-вузли, що пов'язані з потрібною темою. Для ви­користання класифікаторів щодо пошуку інформації необхідно точно знати, до якої категорії належить ця інформація. Крім то­го, необхідно мати на увазі, що класифікація ресурсів викону­ється людиною і тому може бути суб'єктивною. До тематичних пошукових систем належать: www. mckinlev. com. www. yahoo.

1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные