Глобальные и локальные сети в государственном управлении, их структуры и технология использования

com. www. list. ru та ін.

Індексні системи виконують пошук сторінок, що містять зада­ні ключові слова. По закінченні пошуку система виводить список сайтів, які задовольняють, задані критерії. Критерієм може бути слово, набір слів або логічний вираз. Індексні системи для під­вищення ефективності своєї роботи містять такі компоненти:

• програму (індексатор), яка періодично сканує Internet для збирання даних про стан інформаційних ресурсів;

• індекс — масив даних, який використовується для пошуку адрес інформаційних ресурсів. Індекс складається з прямого та інвертованого списків, які встановлюють відповідність між по­шуковими термінами та документами, що їх містять;

• засоби пошуку: інформаційно-пошукова мова системи, ін­терфейс користувача та методи виконання запитів в індексній базі

Для ефективної організації словників та індексів використову­ється поняття «вага терміна». Воно визначається в процесі індек­сування і залежить від методу індексування, який використову­ється даною пошуковою системою.

FTP — протокол передачі файлів, який дозволяє отримувати і передавати текстові та двійкові файли. FTP-сервери містять останні версії програмного забезпечення, драйвери підтримки апа­ратних засобів тощо. З FTP-серверами можна працювати за до­помогою програми FTP, яка запускається в режимі MS DOS. Во­на має такий формат: FTP | . Після за­вантаження програми з'явиться підказка FTP>, що означає готов­ність приймати команди.

Закони України «Про зв'язок» та «Про Національну систему конфіденційного зв'язку» визначають такі види мереж залежно від кола користувачів та призначення:

• мережа зв'язку загального користування — мережа зв'язку, яку експлуатують підприємства та об'єднання зв'язку для забез­печення потреб у послугах зв'язку всіх споживачів;

• мережа спеціального зв'язку (спеціальна мережа зв'язку) — мережа зв'язку, яка забезпечує обмін інформацією з обмеженим доступом;

• відомча мережа зв'язку — мережа зв'язку, яку експлуатує юридична або фізична особа для задоволення власних потреб;

• мережа технологічного зв'язку — відомча мережа зв'язку для обміну інформацією з метою забезпечення технологічних процесів у виробничій діяльності;

• мережа зв'язку подвійного призначення — мережа зв'язку, яку експлуатує юридична або фізична особа для задоволення власних потреб та надання (на умовах ліцензування) послуг зв'язку всім споживачам;

• спеціальна мережа зв'язку подвійного призначення — спе­ціальна мережа зв'язку, призначена для забезпечення зв'язку в інтересах органів державної влади та органів місцевого самовря­дування, з використанням частини її ресурсу для надання послуг іншим споживачам;

• єдина національна система зв'язку — сукупність мереж зв'язку загального користування, відомчих та подвійного при­значення, які забезпечують задоволення потреб споживачів (підприємств, установ, організацій, населення та ін. ) у послугах зв'язку;

• державна система урядового зв'язку — система спеціально­го зв'язку, яка забезпечує передавання інформації, що містить державну таємницю, і функціонує в інтересах управління держа­вою в мирний та воєнний час;

• національна система конфіденційного зв'язку — сукупність спеціальних систем (мереж) зв'язку подвійного призначення, які за допомогою криптографічних і/або технічних засобів забезпе­чують обмін конфіденційною інформацією в інтересах органів державної влади та органів місцевого самоврядування, створю­ють належні умови для їх взаємодії в мирний час

1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные