Глобальные и локальные сети в государственном управлении, их структуры и технология использования

та в разі впро­вадження надзвичайного і воєнного стану.

Набір мережевих протоколів TCP/IP, які дають змогу передава­ти інформацію, є основою для багатьох інших протоколів Internet, призначених для організації різноманітних служб (сервісів). Най­більш популярними сервісами є поштові (служби електронної пошти), пошукові (спеціальні пошукові системи та підмережі), віддаленого доступу (Telnet), розподілених ресурсів (FTP, Archie, Gopher, WAIS), інформаційні (WWW).

За допомогою Internet можна організовувати телеконференції (USENET).

USENET — загальнодоступна мережа користувачів, у межах якої люди зі спільними інтересами можуть поєднуватися в диску­сійні групи та обмінюватися знаннями, проблемами тощо. Такий спосіб обміну інформацією називається телеконференцією, у кож­ної з них є своя тематика, т. з. група новин. В Internet існує більше 20 тис. різних груп новин, учасники яких обговорюють питання політики, поточні події тощо.

Телеконференції поділяються на керовані, в яких розміщення статей відбувається спеціальною людиною, та некеровані, в яких розміщення статей виконується автоматично за запитом будь-кого з користувачів.

Для того щоб отримати доступ до груп новин, необхідна спеці­альна програма. Системи INTERNET EXPLORER та NETSCAPE COMMUNICATOR у своєму складі мають такі програми доступу.

За допомогою протоколу TELNET можна перетворити комп'ю­тер у віддалений термінал іншого комп'ютера. Всі команди та дані, які вводяться з клавіатури, передаються для використання та оброблення віддаленому комп'ютеру, а отримані результати виводяться на екран свого комп'ютера

Нині більшість інформа­ційних систем, раніше доступних тільки за наявності TELNET, стали доступними за допомогою WWW.

Технології глобальних комп'ютерних мереж можна викорис­товувати для організації бізнесу. Електронна комерція дає мож­ливість отримувати інформацію, замовляти та оплачувати товари і послуги з використанням Internet, укладати контракти з поста­чальниками продукції.

Для розрахунків використовується система електронних пла­тежів. Існують такі типи електронних засобів платежів:

• комбінація звичайних та електронних платежів: платіж ви­конується звичайним чином, а підтвердження про отримання висилається електронною поштою, і навпаки, платіж надходить електронним способом, а підтвердження про отримання висипа­ється звичайною поштою;

• передача номерів кредитних карток із використанням смарт-карт. Смарт-карта — це пристрій, який може зберігати інформа­цію про власника, електронні гроші, електронні ключі тощо;

• електронні гроші — це зашифровані серійні номери, що яв­ляють собою певну суму грошей. Вони є реальним платіжним за­собом і можуть бути обмінені на звичайні гроші.

Internet-технологія дає змогу в режимі реального часу вести телефонні розмови та передавати факси з використанням мережі Internet. Ця технологія має назву IP-телефонія. Телефонні сервери IP-телефонії, з одного боку, зв'язані з телефонними лініями і мо­жуть з'єднатися з будь-яким телефоном світу, з другого боку (че­рез Internet), можуть зв'язатися з будь-яким комп'ютером світу. Сервер приймає стандартний телефонний сигнал, перетворює його на цифровий формат (якщо він не цифровий), ущільнює, розбиває на пакети і відправляє через Internet за адресою з вико­ристанням протоколу TCP/IP.

За допомогою Internet можна організувати електронну пошту як засіб передачі службової інформації.

Електронна пошта — це система, що дає можливість переси­лати повідомлення з одного комп'ютера на інший через модем або мережеве з'єднання. Адреса електронної пошти має такий вигляд: ім'я_користувача@хост. домен. Для роботи з електрон­ною поштою використовуються

1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные