Глобальные и локальные сети в государственном управлении, их структуры и технология использования

План 

Глобальні та локальні мережі в державному управлінні, їх структури і технологія використання.  

Всесвітня глобальна мережа Internet, її структура та використання в державному управлінні 

Глобальна інформаційна служба WORLD WIDE WEB (WWW).

Пошукові системи Web-сторінок.   


Глобальні та локальні мережі в державному управлінні, їх структури і технологія використання

Комп'ютерна мережа — це система розподіленої обробки ін­формації між комп'ютерами за допомогою засобів зв'язку.

За принципами побудови комп'ютерні мережі поділяються на локальні, регіональні та глобальні.

Локальні мережі функціонують у рамках компанії, фірми, під­приємства. Вони забезпечують інформаційний обмін між марке­тологами та іншими спеціалістами.

Регіональні (територіальні) мережі організуються на регіо­нальному або державному рівні й призначені для надання в ре­жимі реального часу інформаційно-обчислювальних ресурсів або­нентам, значно віддаленим один від одного. В Україні послуги телекомунікаційних мереж надають інформаційні мережі: ВІК-КІ, комп'ютерні технології (зовнішньоекономічна корпорація, ін­форматизація, комерційна, кон'юнктурна інформація), СВІТ (Сис­тема віртуальних інформаційних технологій), «Ділова інформа­ція», що підтримують різноманітні бази даних, значна частина яких може використовуватися в маркетинговій діяльності.

У локальних мережах інформація передається на невелику відстань. Локальні мережі поєднують комп'ютери, що розташо­вані недалеко один від одного (у межах декількох міль). Для передачі інформації використовується високошвидкісний канал передачі даних, швидкість у якому приблизно така сама, як швид­кість внутрішньої шини комп'ютера.

Топологія локальних мереж. Топологія мережі — це її гео­метрична форма або фізичне розташування комп'ютерів відносно один одного. Існують такі типи топологій: зірка, кільце, шина, дерево, комбінована.

Мережа у вигляді зірки (рис. 6. 1) містить центральний вузол комутації (мережевий хаб, мережевий сервер), до якого посила­ються всі повідомлення з вузлів (робочих станцій).

 Рис. 6. 1. Структура мережі типу «зірка»

Мережа у вигляді кільця (рис. 6

2) має замкнений канал пере­дачі даних в одному напрямку.

Інформація передається послідовно між адаптерами робочих станцій доти, доки не буде прийнята отримувачем.  

Рис. 6. 2. Структура мережі типу «кільце»

Топологія «шина» використовує як канал для передачі даних коаксіальний кабель. Усі комп'ютери під'єднаються безпосеред­ньо до шини (рис. 6. 3).  

Рис. 6. 3. Структура мережі типу «шина»

У мережі з топологією «шина» дані передаються в обох на­прямках одночасно.

Глобальні мережі. Комп'ютери глобальної мережі можуть знаходитися в різних містах і навіть країнах. Основою середови­ща передачі інформації глобальних мереж є вузли комутації, які пов'язані між собою за допомогою каналів передачі даних.

У глобальних мережах використовується декілька виділених серверів. Управляє роботою мережі мережевий сервер. Може іс­нувати декілька файл-серверів, які використовуються для збері­гання великих обсягів інформації та організації доступу з робо­чих станцій.

Структура глобальної мережі зображена на рис. 6. 4.

На сьогодні у світі зареєстровано понад 200 глобальних ме­реж, з яких 54 створено у США, 16 — в Японії. Найбільш поши­рена глобальна мережа Internet, користувачі якої отримують ін­формацію з усього світу, мають доступ до звітів різних корпо­рацій

1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные