Государственная экологическая экспертиза

Державна екологічна експертиза

 

Провідною формою в системі оцінки екологічного впливу різних об'єктів є державна екологічна експерти­за. Це зумовлено юридичною природою цієї форми екс­пертизи як обов'язкової стадії будь-якого процесу — законотворчого, інвестиційного, управлінського, гос­подарського та іншої діяльності, що може негативно впливати на стан навколишнього середовища та здо­ров'я населення.

Державна екологічна експертиза організується і проводиться еколого-експертними підрозділами, спеці­алізованими установами, організаціями або спеціально створюваними комісіями Міністерства екології та при­родних ресурсів України, Міністерства охорони здо­ров'я України, їх органів на місцях із залученням інших органів державної виконавчої влади.

До проведення державної екологічної експертизи можуть у встановленому порядку залучатися фахівці інших установ, організацій і підприємств, а також екс­перти міжнародних організацій.

Здійснення державної екологічної експертизи є обо­в'язковим для видів діяльності та об'єктів, що станов­лять підвищену екологічну небезпеку. Перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену еколо­гічну небезпеку, встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства екології та природ­них ресурсів України, Міністерства охорони здоров'я України.

Проведення додаткових державних екологічних екс­пертиз здійснюється за ініціативою заінтересованих осіб на підставі договору про надання еколого-експертних послуг або за рішеннями Кабінету Міністрів України, Уряду Автономної Республіки Крим, місцевих Рад на­родних депутатів чи їх виконавчих комітетів.

Згідно статті 14 Закону України «Про екологіч­ну експертизу» державній екологічній експертизі під­лягають:

1) державні інвестиційні програми, проекти схем роз­витку і розміщення продуктивних сил, розвитку окре­мих галузей народного господарства;

2) проекти генеральних планів населених пунктів, схем районного планування, схем генеральних планів промис­лових вузлів, схем розміщення підприємств у промислових вузлах і районах, схем упорядкування промислової забу­дови, інша передпланова і передпроектна документація;

3) інвестиційні проекти, техніко-економічні обґрунтування і розрахунки, проекти і робочі проекти на бу­дівництво нових та розширення, реконструкцію, техні­чне переозброєння діючих підприємств; документація по перепрофілюванню, консервації та ліквідації діючих підприємств, окремих цехів, виробництв та інших про­мислових і господарських об'єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, в тому числі військового та оборонного призначення;

4) проекти законодавчих та інших нормативно-пра­вових актів, що регулюють відносини в галузі забезпе­чення екологічної (в тому числі радіаційної) безпеки, охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів, діяльності, що може негативно впливати на стан навколишнього природно­го середовища та здоров'я людей;

5) документація по впровадженню нової техніки, технологій, матеріалів і речовин (у тому числі тих, що закуповуються за кордоном), які можуть створити поте­нційну загрозу навколишньому природному середовищу та здоров'ю людей.

Відповідно до рішень Кабінету Міністрів України, Уряду Автономної Республіки Крим, місцевих Рад на­родних депутатів чи їх виконавчих комітетів державній екологічній експертизі можуть підлягати екологічні ситуації, що склалися в окремих населених пунктах і регі­онах, а також діючі об'єкти та комплекси, в тому числі військового та оборонного призначення, що мають зна­чний негативний вплив на стан навколишнього природ­ного середовища та здоров'я людей.

Законодавець визначає спеціальні вимоги до доку­ментації на об'єкти державної екологічної експертизи.

В документації на об'єкти державної екологічної експертизи повинні передбачатися:

1) комплексна еколого-економічна оцінка впливу запланованої чи

1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы