Государственное управление инвестиционной деятельностью в Украине

План

 

1. Загальні положення про державне регулювання інвестиційної діяльності 2

2. Форми і методи державного управління інвестиційною діяльністю. . 28

 


1. Загальні положення про державне регулювання інвестиційної діяльності

Державне регулювання інвестиційної діяльності здій­снюється з метою реалізації економічної, науково-техніч­ної і соціальної політики. Воно визначається показниками економічного і соціального розвитку України, республі­канськими і регіональними програмами розвитку народ­ного господарства, республіканським і місцевими бюдже­тами, передбачуваними в них обсягами державного фі­нансування інвестиційної діяльності.

При цьому можуть створюватися пільгові умови ін­весторам, що здійснюють інвестиційну діяльність у най­більш важливих для задоволення суспільних потреб на­прямах, насамперед соціальній сфері, технічному і техно­логічному вдосконаленні виробництва, створенні нових робочих місць для громадян, які потребують соціального захисту, впровадженні відкриттів і винаходів в агропро­мисловому комплексі, в реалізації програм ліквідації на­слідків Чорнобильської аварії, у виробництві будівельних матеріалів, в галузі освіти, культури, охорони навколиш­нього середовища та здоров'я.

Державне регулювання інвестиційної діяльності вклю­чає управління державними інвестиціями, а також ре­гулювання умов інвестиційної діяльності та контроль за її здійсненням усіма інвесторами й учасниками інвести­ційної діяльності

Управління державними інвестиціями здійснюється республіканськими та місцевими органами державної влади й управління та включає планування, визначення умов і виконання конкретних дій з інвестування бюджет­них і позабюджетних коштів.

Регулювання умов інвестиційної діяльності здійсню­ється шляхом:

• систрми податків з диференціацією суб'єктів і об'єк­тів оподаткування, податкових ставок і пільг. З метою регулювання інвестиційного попиту Верховною Радою України може вводитися диференційований податок на інвестиції;

• проведення кредитної та амортизаційної політики, в тому числі шляхом прискореної амортизації основних фондів. Пільги по амортизації можуть встановлюватися диференційовано для окремих галузей і сфер економіки, елементів основних фондів, видів устаткування;

• подання фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій, бюджетних позик на розвиток окре­мих регіонів, галузей, виробництв;

• державних норм та стандартів;

• антимонопольних заходів;

• роздержавлення і приватизації власності;

• визначення умов користування землею, водою й іншими природними ресурсами;

• політики ціноутворення;

• проведення державної експертизи інвестиційних програм та проектів будівництва;

• інших заходів.

Рішення щодо республіканських державних інвести­цій приймаються на основі прогнозів економічного та соціального розвитку республіки, схем розвитку та розмі­щення продуктивних сил, цільових науково-технічних і комплексних програм, техніко-економічних обгрунту­вань, що визначають доцільність цих інвестицій.

Проекти цільових комплексних республіканських про­грам розробляються в порядку, що визначається Кабі­нетом Міністрів України з участю заінтересованих дер­жавних органів і громадських організацій та подаються Кабінетом Міністрів України на затвердження Верховній Раді України у складі Основних напрямів економічного і соціального розвитку республіки.

Верховна Рада України затверджує у складі Основних напрямів економічного і соціального розвитку республіки обсяги державних інвестицій, здійснюваних за рахунок коштів республіканського бюджету.

Однією із форм реалізації республіканських держав­них інвестицій є республіканське державне замовлення на виконання робіт у капітальному будівництві.

Державне замовлення розміщується, як правило, на конкурсній основі з урахуванням економічної вигідності цих замовлень для підприємств та організацій.

Прийняття в експлуатацію об'єктів республіканського державного замовлення провадиться в порядку, що

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Похожие работы