Денежная масса и ее агрегаты

style="font-size: 500000

100000

400000

 Із наведеної таблиці видно, що наднормативні резерви, що їх втрачає окремий банк, здійснюючи певні інвестиції, не втрачає банківська система в цілому. Навпаки, банківська система багаторазово збільшила (у нашому прикладі – у 5 разів) депозитні ресурси – із 100000 до 500000 гривень.

Ефект грошового мультиплікатора буде подібним і тоді, коли банк А надаватиме кредит своєму клієнту (підприємству чи комерційній організації). При цьому ускладниться лише проходження кредитних ресурсів: 

  Отримавши кредит від банку А, підприємство 1 використає його для оплати продукції підприємства 2, рахунок якого відкритий в банку Б. Додаткові ресурси, що з’явилися в банку Б використовуватимуться у подальшій кредитній діяльності.

  Потенційна маса кредитних грошей, яку може створити банківська система, розраховується за формулою:,

  де RN – надлишкові резерви.

  Зміна грошової маси (кредитних грошей):,

  де RN – зміна надлишкових резервів.

  Загальна модель мультиплікатора, де враховуються як готівкові, так і кредитні гроші, має вигляд:,

  де d – коефіцієнт розподілу доходів населення на готівку і депозит;

 n – норма обов’язкових резервів;

 B – грошова база;

 Ms – грошова пропозиція.

  де С – готівка;

   D – депозити;

 RNб – банківський (надлишковий) резерв.

  Звідси, потенційна грошова пропозиція () та її зміна (Мs): .    

  Завершуючи розгляд даного питання, можна зробити висновки, що обсяги грошової маси, які може сформувати банківська система залежать від грошової бази і грошового мультиплікатора. В свою чергу розміри останніх залежать від певних чинників (див. рис. 4).

У верхній частині схеми представлено групу чинників, які впливають на формування грошової бази, від якої залежить величина наднормативних резервів. У нижній частині схеми визначено чинники впливу на величину грошового мультиплікатора. Взаємодія грошової бази і грошового мультиплікатора визначає потенційні можливості банківської системи у забезпеченні приросту грошової маси, додаткової пропозиції грошей.

Література 

 1. Александрова М. М. , Маслова М. М. Гроші. Фінанси. Кредит. : Навчально-методичний посібник. – 2-ге видання, перероблене і доповнене. – К. : ЦУП, 2002. – С. 7–108, 196–330.
 2. Вісник НБУ, 1997, № 5. - С. 53.
 3. Гальчинський А. Теорія грошей: Навч. посібник. – К. : Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2001. – 411с.
 4. Гроші та кредит: Підручник / М
  І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пудовкіна та ін. – К. : Либідь, 1992. – 331с.
 5. Долан Е. Дж. Макроэкономика. – СПб. , 1994. – С. 197.
 6. Дон Патинкин. Деньги, процент и цены. Соединение теории денег и теории стоимости / Дон Патинкин, пер. с англ. под ред. Н. Я. Петракова. – М. : ЗАО “Издательство Экономика”, 2004. – 375с.
 7. Кейнс Дж. М. Общая теория зайнятости, процента и денег. – М. : Гелиос АРВ, 2002.
 8. Костіна Н. І. Гроші та грошова політика: Навч. посібник. – К. : НІОС, 2001. – 221с.
 9. Макконнелл К.
1 2 3 4 5