Характеристика система криминального права Украины

План

 
  1. Вступ
  2. Завдання кримінального права України
  3. Система кримінального права України
  4. Висновок
  5. Список використаної літератури
  6. Задача

  Вступ

 Зростання злочинності в Україні, особливо організованої, насильницької та корисливої, що спостерігається в останні роки, викликано переломним періодом розвитку України і деякими іншими негативними чинниками. Це ставить перед державою серйозні завдання боротьби з таким явищем, необхідно добиватися припинення зростання злочинності, а потім й істотного скорочення з цією метою вживаються політичні, економічні, організаційні, законодавчі та Інші заходи.

 Юридичною базою боротьби зі злочинністю є кримінальне законодавство, щоб це законодавство було досить ефективним, необхідно правильно його застосовувати однак для цього слід ґрунтовно вивчати це законодавство, з тим щоб добре знати і застосовувати в практичній діяльності його норми. Розпочинаючи таке вивчення, треба мати на увазі, що поняття «кримінальне право» вживається в двох значеннях, а саме:

 1) кримінальне право — це галузь права (одна із галузей — кримінального законодавства), звідси кримінальним правом іменують закони, тобто нормативні акти, в яких містяться положення цієї галузі права,

2) однак під кримінальним правом розуміють і науку кримінального права, тобто теорію кримінального права, наукову дисципліну, доктрину.

 Для того щоб більше дізнатися про науку кримінального права, а саме її теорію необхідно знати завдання та систему кримінального права.

 Завдання кримінального права України.

 Кримінальне право — це самостійна галузь права Ук­раїни, яка складається із сукупності (системи) правових норм (законів), покликаних захищати найбільш значні цінності сус­пільства шляхом визнання певних посягань на них злочинами і встановлення за їх вчинення відповідного покарання щодо осіб, які ці посягання вчинили. Це основне, "стратегічне" завдання кримінального права. У зв'язку із визначеним вище завданням кримінальне право регламентує також чинність закону про кри­мінальну відповідальність у часі і просторі, підставу й умови кримінальної відповідальності, порядок призначення покаран­ня, звільнення від кримінальної відповідальності і покарання, обставини, що виключають злочинність діяння, а також інпгі, крім покарання, заходи кримінально-правового впливу (примусові за­ходи медичного характеру, примусове лікування, примусові захо­ди виховного характеру).

 Визначені законом завдання кримінального права (законо­давства) характеризують його функції (від лат. functio — вико­нання, призначення).
 Основне завдання (функція) кримінального права – охорона

Воно здійснюється притаманним лише кримінальному праву методом покарання тих, хто вчинив злочин, та загрозою покарання тим, хто має намір його вчинити. Пріоритетним завданням кримінального права України є охорона особистих благ людини (життя, здоров‘я, волі, честі й гідності), її прав та інтересів від злочинних посягань. Пріоритет такого завдання закріплено в К. У. , в ст. 3, якою людина, її життя, здоров‘я, воля, честь та гідність визначаються найвищою соціальною цінністю. Одним із першочергових завдань кримінального права є також захист від злочинних посягань суверенітету України, цілісності і недоторканності її території, суспільного ладу, політичної системи та економічного потенціалу, миру та безпеки суспільства. Водночас завданням кримінального закону є охорона правопорядку в цілому від злочинних посягань (ст. 1 КК). Охоронна функція кримінального закону здійснюється через регулювання кримінально-правових відносин і за допомогою загальної та спеціальної превенції (попередження злочинів). Заборона вчинення злочинного діяння та загроза покарання тим, хто може вчините таке діяння – це загальна превенція, застосування покарання до особи, яка вчинила злочин – спеціальна превенція, - разом є виявами охоронного завдання кримінального закону.

Запобігальна (профілактична) функція кримінального права полягає

1 2 3 4

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные