Хозяйственные договоры

План

1. Загальні умови укладення договорів, що зумовлюють господарські зобов’язання  

2. Істотні умови господарського договору.  

3. Загальний порядок укладення господарських договорів.  

4. Особливості укладення деяких видів договорів.  

5. Порядок зміни і розірвання господарських договорів.  

Список використаної літератури.


1. Загальні умови укладення договорів, що зумовлюють господарські зобов’язання

У ст. 179 ГКУ визначається, що майново-господарські зобо­в’язання, які виникають між суб’єктами господарювання або між суб’єктами господарювання і негосподарюючими суб’єкта­ми — юридичними особами на підставі господарських договорів, є господарсько-договірними зобов’язаннями

Кабінет Міністрів України, уповноважені ним органи ви­конавчої влади можуть рекомендувати суб’єктам господарюван­ня орієнтовні умови господарських договорів (примірні догово­ри), а у визначених законом випадках затверджувати типові до­говори.

Укладення господарського договору обов’язкове для сторін, якщо він заснований на державному замовленні, виконання якого є обов’язком для суб’єкта господарювання у передбачених зако­ном випадках, або існує пряма вказівка закону щодо обов’язко­вості укладення договору для певних категорій суб’єктів госпо­дарювання чи органів державної влади або органів місцевого са­моврядування.

При укладенні господарських договорів сторони можуть ви­значати зміст договору на основі:

• вільного волевиявлення, коли сторони мають право погоджу­вати на власний розсуд будь-які умови договору, що не супе­речать законодавству;

• примірного договору, рекомендованого органом управління суб’єктам господарювання для використання при укладенні ними договорів, коли сторони мають право за взаємною зго­дою змінювати окремі умови, передбачені примірним догово­ром, або доповнювати його зміст;

• типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів Украї­ни, чи у передбачених законом випадках іншим органом дер­жавної влади, коли сторони не можуть відступати від змісту типового договору, але мають право конкретизувати його умови;

• договору приєднання, запропонованого однією стороною для інших можливих суб’єктів, коли ці суб’єкти в разі вступу в договір не мають права наполягати на зміні його змісту. Зміст договору, що укладається на підставі державного замов­лення, повинен відповідати цьому замовленню.

Суб’єкти господарювання, які забезпечують споживачів елект­роенергією, зв’язком, послугами залізничного та інших видів транспорту, а в передбачених законом випадках також інші су­б’єкти зобов’язані укладати договори з усіма споживачами їхньої продукції (послуг). Законодавством можуть бути передбачені обо­в’язкові умови таких договорів.

Господарські договори укладаються за правилами, встановле­ними Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених ГКУ та нормативно-правовими актами щодо окре­мих видів договорів.

2. Істотні умови господарського договору

Відповідно до ст. 180 ГКУ зміст господарського договору ста­новлять умови договору, визначені угодою його сторін, спрямова­ною на встановлення, зміну або припинення господарських зобо­в’язань, як погоджені сторонами, так і ті, що приймаються ними як обов’язкові умови договору відповідно до законодавства.

Господарський договір вважається укладеним, якщо між сто­ронами в передбачених законом порядку та формі досягнуто зго­ди щодо всіх його істотних умов. Істотними є умови, визнані такими за законом чи необхідні для договорів цього виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї зі сторін повинна бути досягнута згода.

При укладенні господарського договору

1 2 3 4

Похожие работы