Хозяйственные общества

План

1. Поняття і види господарських товариств.  

2. Правове становище акціонерних товариств.  

3. Установчі документи і порядок державної реєстрації господарського товариства  

4. Майно і майнові відносини в господарських товариствах.  

5. Права і обов’язки учасників господарського товариства.  

6. Управління господарським товариством.  

7. Облік і звітність господарського товариства.  

8. Припинення діяльності господарського товариства.  

Список використаної літератури.  

 


1. Поняття і види господарських товариств

Порядок створення і діяльності окремих видів господарських товариств регулюється ст

79—92 ГКУ, Цивільним кодексом Ук­раїни та іншими законами України.

У ст. 79 ГКУ наводиться таке визначення: господарськими товариствами визнаються підприємства або інші суб’єкти госпо­дарювання, створені юридичними особами та/або громадянами шляхом об’єднання їх майна і участі в підприємницькій діяль­ності товариства з метою одержання прибутку.

Принципово новим є регламентація в зазначеній статті того, що у випадках, передбачених ГКУ, господарське товариство може діяти у складі одного учасника.

Засновниками і учасниками товариства можуть бути суб’єкти господарювання, інші учасники господарських відносин, спожи­вачі, наділені господарською компетенцією органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також громадяни, гро­мадські та інші організації, які є засновниками суб’єктів госпо­дарювання чи здійснюють щодо них організаційно-господарські повноваження на основі відносин власності, а також громадяни, які не є суб’єктами господарювання. Обмеження щодо заснуван­ня та участі в господарських товариствах суб’єктів господарю­вання або інших осіб встановлюються ГКУ та відповідними за­конами України.

Господарські товариства є юридичними особами.

Як зазначалося, суб’єкти господарювання є юридичними осо­бами, які стали засновниками або учасниками господарського товариства і водночас зберігають статус юридичної особи.

Господарські товариства можуть здійснювати будь-яку під­приємницьку діяльність, якщо інше не передбачено законом.

До господарських товариств належать:

• акціонерні;

• з обмеженою відповідальністю;

• з додатковою відповідальністю;

• повні;

• командитні.

Акціонерним є господарське товариство, яке має статутний фонд, поділений на певну кількість акцій однакової номінальної вартості, і відповідає за зобов’язаннями тільки майном товари­ства, а акціонери несуть ризик пов’язаних з діяльністю товари­ства збитків у межах вартості належних їм акцій.

Товариством з обмеженою відповідальністю є господарське товариство, що має статутний фонд, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і відповідальне за своїми зобов’язаннями тільки власним майном. Учасники това­риства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик пов’я­заних з діяльністю товариства збитків у межах своїх вкладів.

1. Товариство з обмеженою відповідальністю (Gesellschaft mit beschrankter Haftung, societe a responsabilité limited) — органі­заційна форма капіталістичних підприємств, що увібрала власти­вості і капіталістичних, і персональних торгових товариств.

Вперше легалізоване в 1892 р. у Німеччині товариство здобу­ло визнання і в інших країнах переважно континентальної Єв­ропи.

У ФРН діє закон про товариства з обмеженою відповідальніс­тю від 4 липня 1980 р. , що набрав чинності

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Похожие работы