Художественные особенности произведений П. Коэльо

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Пауло Коельо – постмодернізм чи після нього?. 5

1. 1. Формування світогляду письменника. 5

1. 2. Синтез різноманітних напрямків у творчому доробку Пауло Коельо. 11

1. 3. Художні особливості роману-притчі П. Коельо „Алхімік”. 15

Розділ ІІ. Методичні розробки до уроків додаткового читання за творчістю Пауло Коельо  22

2. 1. Кросворд „Алхімік”. 22

2. 2. Літературна рекламна пауза. 23

2. 3. Гра „Два в одному”. 24

2. 4

Логічна схема „Особливості творчого методу Пауло Коельо”. 25

Висновки. 26

Бібліографія. 28

Додатки. 29

Вступ 

Актуальність дослідження.

Розвиток літератури невід’ємний від розвитку суспільства. Література ХХ ст. , століття великих соціальних потрясінь та зрушень, якнайтісніше пов’язана з усіма перипетіями свого часу, складністю якого зумовлені своєрідність і розмаїття світового літературного процесу, його зв’язок із соціально-політичною та ідеологічною боротьбою. Останнім часом вчені-літературознавці працюють над дослідженням літератури ХХІ століття, значне місце в якій посідає цікава та своєрідна постать бразильського письменника Пауло Коельо.

Американський літературознавець Іхаб Хассан за­питує: „Що чекає нас після постмодернізму? Звичай­но, цього ніхто не знає; ми навряд чи усвідомили, чим був постмодернізм. Але запитання мають здатність притягувати відповіді. Я запропоную подвійну відповідь у формі двох основних взаємопов’язаних тем: постмодернізм розширюється до масштабів геополітичної постмодерності, а водночас намагається стати постмодернізмом не підозри, а довіри. Можли­во, плетиво цього твердження визначає культурний код сьогодення” [6, 32].

Нас цікавить питання можливості приналежності творчості Пауло Коельо до постмодернізму.

Саме це і зумовило вибір теми нашого дослідження: „Художні особливості творів П. Коельо”.

Об’єкт наукового дослідження:    творчість письменника, зокрема роман „Алхімік”.

Предмет: жанрові та художні ознаки творів, особливості творчого методу та індивідуального стилю письменника.

Мета: визначити і проаналізувати художні особливості творів Пауло Коельо.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати такі завдання:

- опрацювати науково-методичну, художню та публіцистичну літературу з даної теми;

- ознайомитися з творами Пауло Коельо;

- проаналізувати роман „Алхімік”, визначити жанрову та художню своєрідність твору;

- розкрити особливості індивідуального стилю та творчого методу письменника;

- розробити завдання для вивчення творчості Пауло Коельо в школі.

Методи дослідження:

-  описовий метод;

-  аналіз і синтез;

-  частково-пошуковий;

-  порівняльний;

-  узагальнення.

Наукова новизна: нами була проаналізована громадська думка щодо творчості письменника, всебічно висвітлена постать митця, критично оцінені його творчі здобутки. У процесі дослідження ми самостійно розробили завдання для вивчення творчості письменника в школі та мультимедійний проект „Пауло Коельо”.

Теоретичне значення. Досягнуті результати дослідження сприяють збагаченню знань про сучасний літературний процес, систематизують та узагальнюють відомості про життя та творчість Пауло

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные