Идеализация - метод научного познания

притаманними йому запахами, кольорами, відчуттями тощо. Доведенням цього може бути створення Світу, адже спочатку була уява, а потім реалізація задуму. Також впевнена, що ідеї, які виникають і ще виникатимуть в головах відомих філософів, видатних математиків та фізиків – це не випадковість, а швидше за все – закономірність. Їхні чисті ідеї прямо залежать від шляхів розвитку суспільства на планеті і навпаки, тому що поява ідеї передбачає її втілення, питання лише в тому: яким саме чином це втілення буде відбуватись?

 В основі ідей лежить метод ідеалізації, тому він такий важливий.

Список використаних джерел та літератури

 1. Здобувачу наукового ступеня: Метод. Рекомендації / Упоряд. С.В. Сьомін. – К.: МАУП, 2002. – 184 с.
 2.  Концепции современного естествознания: Под ред. профессора С.И. Самыгина.2. Общенаучные методы теоретического познания 2.1. Абстрагирование и идеализация. Мысленный эксперимент [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://metropolys.ru/artic/18/01/k-0095-04441.html
 3. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навч. Посібник / О.В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2003. – 192 с.
 4. . Ланге В.Н. Физические парадоксы и софизмы: Пособие для учащихся. -3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1978. – 176. с., ил.
 5. Лудченко А.А. Основы научных исследований: Учеб. пособие / А.А. Лудченко. – К.О-во «Знання», КОО, 2000. – 114 с.
 6. Метод идеализации на учебных занятиях по физике [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://festival.1september.ru/articles/589634/
 7. Метод идеализации.Блог [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://witology.com/441.html
 8. Метод идеализации творческой задачи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://book.uraic.ru/project/conf/txt/005/archvuz26_pril/1/template_article-ar=K01-20-k1.htm
 9. Научные методы исследования [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://idschool225.narod.ru/metod.htm
 10. 10. П’ятницька –Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: Навч. Посібник / І.С.П’ятницька –Позднякова. – К., 2003. – 116 с.
 11. 11. Ушаков Е.В. Введению в философию и методологию науки: Учебник/Е.В. Ушаков. – М.: Издательство «Экзамен», 2005. – 528 с. (Серия «Учебник для вузов»)
 12. 12. Філософія: Навч. посіб. / Л.В. Губерський, І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко та ін..; За ред. І.Ф. Надольного. – 5-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2005. – 445 с.
 13. 13. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково- дослідницької діяльності: Підручник. – 5-те вид., стер. – К.: Знання, 2006 – 307 с.
1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные