Иммобилизация ферментов как способ получения эффективных биопрепаратов для практического применения

План

Вступ

Огляд основних галузей застосування іммобілізованих ферментів

Сучасні і перспективні методи іммобілізації ферментів

Фізичні методи іммобілізації ферментів.

Хімічні методи іммобілізації ферментів.

Висновки

Використана література

Вступ

У біологічних об'єктах ферменти перебу­вають у фіксованому стані на поверхні різних клітинних структур (частіше на мембранах), завдяки чому вони зберігають тривалий час свою активність. У технології довго використо­вувались препарати нативних ферментів, шо обмежувало термін їх застосування. Досягнен­ня ензимології сприяло детальному вивченню ферментів, завдяки чому було створено теоре­тичну базу для виробництва ферментів пролон­гованої дії або іммобілізованих ферментних препаратів.

Відомо багато методів отримання іммобі­лізованих ферментів та інших білків. Впродовж останніх двох десятиріч вони визначались як водонерозчинні ферменти, нерозчинні фермен­ти, ферменти, які містяться в матриці, І як ферменти включені в масу гелю. Термін "ім­мобілізовані ферменти" запропонований для того, щоб охопити всі ні форми.

Мета роботи — зробити огляд основних га­лузей застосування іммобілізованих ферментів і визначити сучасні та перспективні методи ім­мобілізації ферментів.

Огляд основних галузей застосування іммо­білізованих ферментів

Створення біокаталізаторів нового поко­ління — іммобілізованих ферментів — відкрило перед прикладною ензимологією нові перспек­тиви

Іммобілізація ферменту — це методичний прийом, при якому молекулу біокаталізатора включають у фазу, відокремлену від фази віль­ного розчину, але здатну обмінюватися з нею молекулами субстрату, ефектора або інгібітора [1,2].

Іммобілізовані ферменти перед нативними попередниками мають такі переваги:

• гетерогенний каталізатор легко відо­кремлюється від реакційного середовища, що дає можливість зупиняти реакцію в будь-який момент та отримувати чистий від ферменту продукт;

• ферментативний процес з використан­ням іммобілізованих ферментів можна прово­дити безперервно, регулюючи швидкість реак­ції та вихід продукту;

• модифікація ферменту дозволяє змінити його властивості (специфічність, залежність ка­талітичної активності від pH та іонного складу, стабільність);

• використання іммобілізованих фермен­тів у медицині зумовлене зниженням їх імму-ногенності, алергенності і токсичності поряд із підвищеною стабільністю та пролонгованістю дії по відношенню до нативних аналогів [3, 4].

Ферменти як біологічні каталізатори за­стосовуються в різних галузях промисловості — харчовій, текстильній, фармацевтичній, шкіря­ній, в медицині, сільському господарстві, в тон­кому органічному синтезі, для очищення стіч­них вод тощо [5—7]. Широко використову­ються іммобілізовані ферменти та ферментні композиції в технологічних процесах харчової промисловості. Це — гідроліз крохмалю, білків, полісахаридів, освітлення вин, соків, покра­щення їх фільтрації, інтенсифікації процесів дифузії; в консервній промисловості - вдоско­налення процесів рафінації і екстракції в мас­ложировій промисловості, гідроліз масел, по­кращення якості харчових продуктів, удоско­налення умов їх зберігання після обробки ім­мобілізованими ферментами [8—12].

На сьогодні найінтенсивніше розвивається саме медичний напрямок використання іммо­білізованих ферментних препаратів і збільшу­ється кількість таких розробок. Так, в апараті "штучна нирка", який призначений для очи­щення крові від різних шлаків, в тому числі й сечовини, за допомогою ультрафільтрації, ви­користовується колонка з іммобілізованою уре­азою [1]. Створення тест-систем на основі магносорбентів з іммобілізованими антигенами з патологічних рубців дозволяє з високою ефек­тивністю прогнозувати і діагностувати розви­ток патологічних рубців в осіб, які мали трав­ми чи перенесли операції [5]. Біокаталізатори широко використовуються в апаратах для пер-фузійної очистки різних біологічних рідин [6]. Застосування композиційних афінних сорбен­тів з магнітними властивостями дозволило створити протичумні імунобіологічні препарати [7]. Іммобілізовані ферменти використовуються з лікувальною метою й тоді, коли вони необхід­ні, але відсутні через різні

1 2 3 4 5 6 7 8

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные