Инновации в социальной сфере

План

Вступ

Поняття соціальної інновації

Види соціальних змін

Здатність до інновації

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Соціальна інноватика це сучасна галузь наукового знання, яке дозволяє зрозуміти сучасні зміни, що відбуваються у всіх соціальних сферах суспільства.

Час, в який ми живемо, – це час постійних змін і пошуку відповідей на знову виникаючі питання в умовах невизначеності в навколишньому нас світі.

Особливого значення набувають соціальні інновації в муніципальних утвореннях, які повинні стати суб'єктами змін у всіх сферах життя: економічного, соціального, політичного і духовно-культурного.

Сучасний етап суспільного розвитку характеризується інноваційними перетвореннями соціального світу, що стрімко розгортаються. Глобальний перерозподіл праці, міжнародне розділення виробництва, миттєво здійснювані комунікації свідчать про визначальну роль інновацій в процесах соціальної інтеграції.

Різноманіття культур визначають основу розвитку нової соціальної реальності – інноваційного світу. Інновації все більш набувають статусу генерального індикатора культурного процесу того або іншого суспільства. Мірою інноваційного потенціалу, життєздатності і життєстійкості суспільства стає його здатність забезпечувати соціальний простір для творчої діяльності людей, адекватної оцінки її продукту, ухвалення результатів цієї діяльності.

Поняття соціальної інновації

Поняття "соціальна інновація " можна визначити як свідомо організоване нововведення або нове явище в практиці соціальної роботи, що формується на певному етапі розвитку суспільства відповідно до соціальних умов, що змінюються, і що мають за мету ефективні позитивні перетворення в соціальній сфері.

Соціальні інновації різноманітні. Це насамперед пов'язано з різноманіттям явищ соціального життя

Джерелами соціальних інновацій є зміни зовнішнього середовища, соціальні проблеми, що повсякчас виникають і які неможливо вирішити за допомогою традиційних методів, а також зміни потреб суспільства і його членів. Невирішеність тих або інших соціальних проблем дає імпульс до розробки нових засобів і норм у соціальній сфері. Так були створені й одержали поширення "телефони довіри", за допомогою яких надається анонімна психологічна допомога людям у стресових ситуаціях. Так виникли соціальні притулки тощо.

Соціальні інновації посилюють процеси соціальної мобільності, на що не здатні деякі традиційні форми і методи забезпечення соціальних гарантій.

Процес розвитку суспільства вимагає створення передумов для формування нових нетрадиційних компонентів у соціальній сфері, інноваційних засобів соціальної діяльності, а нововведення є формою цього суспільного розвитку. Під інноваційним прогресом розуміють процес народження нової ідеї, її експериментальну апробацію, поширення та використання.

Тривалість інноваційного циклу може змінюватися залежно від багатьох факторів. Це і гострий дефіцит фінансування нововведення, і нестача професіональних кадрів, і перспектива скорочення робочих місць, і поширення безробіття в міру розвитку конкретного інноваційного процесу. Психологічні фактори гальмування обумовлені наявністю різноманітних психологічних бар'єрів інформаційного або світоглядного плану, коли йдеться про недостатню поінформованість щодо суті і цілей інновації або про ставлення до нововведень як до короткочасної кампанії. До причин, що стримують інновації, можна віднести консерватизм мислення, відсутність ініціативного і творчого підходу у вирішенні проблем соціальної сфери.

Ослабленню дії факторів гальмування за рахунок стимулювання творчості працівників сприяють такі механізми:

1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы