Иностранные инвестиции

План

1. Види і форми здійснення іноземних інвестицій.  

2. Правовий режим іноземних інвестицій.  

3. Діяльність суб’єктів господарювання з іноземними інвестиціями в Україні 

Список використаної літератури.  


1. Види і форми здійснення іноземних інвестицій

Відносини, пов’язані з іноземними інвестиціями в Україні, регулюються ГКУ, законом про режим іноземного інвестування, іншими законодавчими актами України та чинними міжнарод­ними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верхов­ною Радою України. Якщо міжнародним договором встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про іноземні інвестиції, застосовуються правила міжнародного договору (ст. 400 ГКУ).

Згідно зі ст

380 ГКУ іноземними інвесторами визнаються суб’єк­ти, які здійснюють інвестиційну діяльність на території України:

• юридичні особи, утворені за іншим законодавством, ніж зако­нодавство України;

• іноземці та особи без громадянства, які не мають постійного місця проживання на території України;

• міжнародні урядові та неурядові організації;

• інші держави;

• інші іноземні суб’єкти інвестиційної діяльності, визначені за­коном.

Види іноземних інвестицій

Іноземні інвестори мають право здійснювати інвестиції на те­риторії України у вигляді іноземної валюти, що визнається кон­вертованою Національним банком України, будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов’язаних з ним майнових прав; інших цінностей (майна), які відповідно до закону визнаються інозем­ними інвестиціями.

Заборона або обмеження будь-яких видів іноземних інвести­цій може здійснюватися виключно законом (ст. 391 ГКУ).

Форми здійснення іноземних інвестицій

Відповідно до ст. 392 ГКУ іноземні інвестори мають право здійснювати всі зазначені у ст. 391 ГКУ види інвестицій у таких формах:

• участь у господарських організаціях, що створюються разом з вітчизняними юридичними особами чи громадянами, або при­дбання частки в діючих господарських організаціях;

• створення іноземних підприємств на території України, філій або інших структурних підрозділів іноземних юридичних осіб або придбання у власність діючих підприємств;

• придбання безпосередньо нерухомого або рухомого майна, що не заборонено законами України, або придбання акцій чи ін­ших цінних паперів;

• придбання самостійно або за участю громадян чи вітчизняних юридичних осіб прав користування землею та використання природних ресурсів на території України;

• господарська діяльність на основі угод про розподіл продук­ції;

• придбання інших майнових прав;

• в інших не заборонених законом формах.

Заборона або обмеження будь-яких форм здійснення інозем­них інвестицій може здійснюватись лише законом.

Відносини, що виникають у зв’язку з придбанням іноземним інвестором майнових прав на землю та інші природні ресурси в Україні, регулюються відповідно земельним та іншим законо­давством України.

Оцінка іноземних інвестицій

Оцінка іноземних інвестицій, включаючи внески до статутно­го фонду підприємства з іноземними інвестиціями, здійснюється в іноземній конвертованій валюті та у гривнях за згодою сторін на основі цін міжнародних ринків або ринку України. При цьо­му перерахунок сум в іноземній валюті у гривні здійснюється за

1 2 3

Похожие работы