Институт президента как элемент системы разделения властей

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. СУТЬ ПРИНЦИПУ ПОДІЛУ ВЛАДИ

1. 1. Принцип поділу влади як спосіб її організації;

1. 2. Правове положення глави держави в механізмі влади в сучасних республіканських формах правління;

1. 2. 1. Президент у системі поділу влади в умовах президентської республіки (на прикладі США);

1. 2. 2. Президент в системі поділу влади в умовах парламентської республіки (на прикладі на ФРН);

1. 2. 3. Президент в умовах змішаної форми правління (на прикладі V Французької республіки).

РОЗДІЛ ІІ. ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ПОДІЛУ ВЛАДИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ФОРМИ ПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

2. 1. Президент України в системі поділу влади в період з 1 липня 1990 року по 28 червня 1996 року;

2. 2. Президент України в системі поділу влади за змістом Конституції України в редакції від 28 червня 1996 року;

2

3. Президент України в системі поділу влади за змістом Конституції України в редакції від 8 грудня 2004 року.

РОЗДІЛ ІІІ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

3. 1. Основні ускладнення у функціонуванні інституту Президента в Україні;

3. 2. Актуальні проблеми взаємодії Президента України і Верховної Ради України;

3. 3. Актуальні проблеми взаємодії Президента України і Кабінету Міністрів України;

3. 4. Перспективи розвитку інституту Президента в сучасній Україні.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

ВСТУП

Інститут президента на даний період розвитку демократичних держав присутній у більшості країн світу. При цьому, в кожній з них на главу держави можуть бути покладені різні за значенням та суттю повноваженням. Проте у всіх випадках президент держави вважається втіленням єдності нації, представником її інтересів на зовнішньополітичній арені, гарантом додержання конституції та законів держави, символом її незалежності та самостійності.

В юридичній науці поширення набула думка про залежність правового статусу президента від форми правління держави – особливо це проявляється в державах з різними видами республіканської форми правління. Таке комплексне розуміння та сприйняття інституту президентства допомагає найкращим чином зрозуміти його місце та роль в системі поділу влади, тим самим виділити притаманні йому риси та особливості. До того характеристика президента в аспекті його значення в системі поділу влади допомагає визначити систему взаємозв’язків різних органів державної влади, механізми стримувань та противаг, політичної відповідальності кожного з державних органів.

У процесі становлення української державності визначення конституційно-правового статусу Президента України набуло надзвичайної актуальності, особливо важливим постає детальне вивчення статусу Глави держави саме в контексті поділу влади, адже проведення конституційної реформи вимагає не лише детального закріплення повноважень та функцій окремих інститутів державної влади, а насамперед визначення зв’язків між ними, механізмів стримувань та противаг, системи взаємоконтролю, що. в свою чергу, веде до збалансованості державного механізму, єдності влади. На даний момент поправки внесенні до Конституції України від 8 грудня 2004 р. не внесли очікуваних, конструктивних змін до системи державної влади, натомість був проведений банальний перерозподіл повноважень; реальний механізм

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>