Инвестиционная деятельность коммерческих банков

План 

ДОХІДНІСТЬ І РИЗИК ІНВЕСТИЦІЙ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ НА РИНКУ АКЦІЙ 

ІНВЕСТУВАННЯ ШЛЯХОМ КРЕДИТУВАННЯ.

РЕАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ТА ОЦІНКА ЇХ КРЕДИТУВАННЯ 

НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


ДОХІДНІСТЬ І РИЗИК ІНВЕСТИЦІЙ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ НА РИНКУ АКЦІЙ 

Кожний окремий цінний папір володіє, власною характеристикою взаємозв’язку ризику і прибутковості. В основному діє пряма залежність — чим вище прибутковість, тим вище ризик. Якнайменше ризиковими вважаються державні цінні папери. Вони ж володіють низькою прибутковістю.

Для випадку відсутності дивідендних виплат коефіцієнт прибутковості можна визначити по формулі 

де P0 — вартість цінного паперу в початковий період; Р1 — вартість цінного паперу в кінці періоду.

Якщо врахувати можливі дивіденди, то формула перетвориться таким чином: 

Іде r — [відносна величина дивіденду] + [коефіцієнт приросту ціни].

Мірою ризику явилося середньоквадратичне (стандартне) відхилення прибутковості (σ).

Інвестор повинен вибрати актив з прийнятним для нього співвідношенням прибутковості і ризику. Безліч таких співвідношень визначає криву байдужості інвестора.

Всі інвестиційні портфелі, що знаходяться на одній кривій байдужості, рівноцінні для інвестора. Будь-який портфель, що знаходиться на кривій байдужості, розташованій вище і лівіше, є більш переважним, ніж портфель, що знаходиться на кривій, що знаходиться нижче і правіше. Необхідно мати на 

увазі, що криві байдужості не перетинаються

Крутизна кривої характеризує схильність інвестора до ризику (мал. 1. 4. ). Для будь-якого інвестора можна побудувати нескінченну безліч кривих байдужості 

ІНВЕСТУВАННЯ ШЛЯХОМ КРЕДИТУВАННЯ 

Капітальні вкладення — один з основних видів інвестиції. Вони здійснюються у формі вкладень коштів у відтворення основних фон­дів шляхом нового будівництва, розширення, реконструкції, техніч­ного переоснащення діючих підприємств. Капітальні вкладення включають витрати на виготовлення проектів і кошторисів для бу­дівництва, на будівельні роботи, оплату технологічного, енергетич­ного, підйомно-транспортного й інших видів устаткування, його монтаж, придбання інструмента й інвентаря, що зараховується до основних фондів, та ін.

При технічному переоснащенні підприємств здійснюються ви­трати на підвищення техніко-економічного рівня окремих вироб­ництв, цехів, ділянок шляхом механізації й автоматизації вироб­ництва, модернізації і заміни застарілого і фізично зношеного устаткування новим, продуктивнішим.

Під час реконструкції здійснюється перебудова існуючих цехів і об’єктів підприємства, на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, розширюються окремі будівлі і споруди, якщо в них через габарити не може бути розміщене нове обладнання, бу­дівництво на території підприємства нових будівель і споруд замість ліквідованих, будівництво і розширення діючих об’єктів підсобного й обслуговуючого призначення й ін.

Принципи, відповідно до яких банки фінансують капітальні вкладення, такі: прямий характер фінансування, цільовий характер джерел коштів для капітальних вкладень і самого фінансування, фінансування будівництв у міру виконання капітального будівництва, безперервність фінансування в межах кошторисної вартості будів­ництва. Кредитування капіталовкладень будівництв має бути забез­печеним матеріальними цінностями і витратами, терміновим, пово­ротним, платним.

Джерела фінансування капітальних вкладень. Капітальні вкла­дення бюджетних організацій і установ фінансуються за рахунок коштів державного

1 2 3 4 5 6 7

Похожие работы