Использование в хозяйственной деятельности прав интеллектуальной собственности

План

1. Загальні положення правового регулювання відносин щодо використання в господарській діяльності прав інтелектуальної власності 

2. Правомочності суб’єктів господарювання щодо використання винаходу, корисної моделі та промислового зразка.  

3. Правомочності суб’єктів господарювання щодо використання торговельної марки  

4. Правомочності суб’єктів господарювання щодо комерційного найменування  

5. Правомочності суб’єктів господарювання щодо використання географічного зазначення  

6. Правомочності суб’єктів господарювання щодо комерційної таємниці 

Список використаної літератури.  


1. Загальні положення правового регулювання відносин щодо використання в господарській діяльності прав інтелектуальної власності

Відповідно до ст. 154 ГКУ відносини, що пов’язані з викори­станням у господарській діяльності та охороною прав інтелекту­альної власності, регулюються ГКУ, Цивільним кодексом Укра­їни та іншими законами. До відносин, пов’язаних з використан­ням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з ураху­ванням особливостей, передбачених ГКУ та відповідними зако­нами України.

У ст

155 ГКУ визначаються об’єкти прав інтелектуальної власності у сфері господарювання. Ними визнаються:

• винаходи та корисні моделі;

• промислові зразки;

• сорти рослин і породи тварин;

• торговельні марки (знаки для товарів і послуг);

• комерційне (фірмове) найменування;

• географічне зазначення;

• комерційна таємниця;

• комп’ютерні програми;

• інші об’єкти, передбачені законом.

Загальні умови захисту прав інтелектуальної власності на за­значені об’єкти визначаються Цивільним кодексом України.

2. Правомочності суб’єктів господарювання щодо використання винаходу, корисної моделі та промислового зразка

Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок відповідно до законодавства України засвід­чується патентом.

Відносини суб’єкта господарювання, який є роботодавцем для винахідника (винахідників) або автора (авторів) зазначених об’єк­тів, щодо прав на одержання патенту і права використання за­значених об’єктів інтелектуальної власності регулюються Цивіль­ним кодексом України та відповідними законами України.

Використанням винаходу, корисної моделі чи промислового зразка у сфері господарювання визнається:

• виготовлення, пропонування для продажу, запровадження в господарський (комерційний) обіг, застосування, ввезення чи зберігання із зазначеною метою продукту, що охороняється відповідно до закону;

• застосування способу, що охороняється відповідно до закону, або пропонування його для застосування в Україні за умов, передбачених Цивільним кодексом України;

• пропонування для продажу, запровадження в господарський (комерційний) обіг, застосування, ввезення чи зберігання із зазначеною метою продукту, виготовленого безпосередньо спо­собом, що охороняється відповідно до закону.

Суб’єктам господарювання належить право попереднього ви­користання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка за умов, передбачених Цивільним кодексом України.

Згідно зі ст. 156 ГКУ володілець патенту може передавати свої права щодо використання винаходу, корисної моделі чи про­мислового зразка як внесок у статутний фонд підприємства. Пра­вила цієї статті застосовуються також до регулювання відносин, що виникають у зв’язку з реалізацією у сфері господарювання прав на сорти рослин та породи тварин.

3.

1 2 3

Похожие работы

Рефераты

Курсовые

Дипломные